ПСИХОЛОГИЈА СПОРТА

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ПСИХОЛОГИЈА СПОРТА
Наставник/наставници: Проф. др Татјана Тубић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ предмета је омогућавање примене психолошких сазнања у области спорта и физичког васпитања, уз уважавање специфичности које произилазе из узрасних, полних и других разлика релевантних за успешно бављење спортом и физичком активношћу уопште.

Исход предмета

Очекује се да након похађања овог предмета студент покаже адекватно познавање и разумевање фактора психолошке природе који утичу на бављење спортом и физичким активностима, као и на успешност у тим активностима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод у проблеме психологије спорта: значај, предмет и гране психологије спорта; Eтика у психологији спорта; Фактори спортске успешности; Приступи и технике истраживања у контексту физичке активности; Личност спортисте; Мотивације спортисте; Даровитост и таленти у спорту; Тренинг психолошких вештина; Социјална психологија спорта; Психолошка припрема спортиста; Психобиологија спорта и вежбања.

Литература

Обавезна литература

Cox, R. (2005). Psihologija sporta. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Препоручена литература

Тубић, Т. (2022). Психологија и спорт. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања

Весковић, А. (2017). Психологија спорта: одабране теме. Београд: Факултет спорта и физичког васпитања.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 0
Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 20 Усмени испит 20
Колоквијуми 40 Ваннаставне активности 10
Семинари 10