ПСИХОЛОГИЈА СА РАЗВОЈНОМ ПСИХОЛОГИЈОМ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ПСИХОЛОГИЈА СА РАЗВОЈНОМ ПСИХОЛОГИЈОМ
Наставник/наставници: Проф. др Татјана Тубић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ предмета је стицање знања о основним психолошким појмовима релевантним за успешно функционисање особе уопште и за разумевање природе развојних промена, као и омогућавање примене тих сазнања у области спорта и физичког васпитања.

Исход предмета

Очекује се да након похађања овог предмета студент поседује основна сазнања о значају и могућностима примене психолошких сазнања генерално, као и сазнања о карактеристикама психичког развоја и функционисања током животног циклуса, на област физичког васпитања и спорта.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод у психологију. Личност и спорт. Способности и спорт. Учење и спорт. Мотивација и спорт. Социјално-психолошки чиниоци успешности у спорту. Психолошка припрема спортиста.

Литература

Обавезна литература:

Тубић, Т. (2022). Психологија и спорт. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања.

Препоручена литература:

Cox, R. (2005). Psihologija sporta. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Весковић, А. (2017). Психологија спорта: одабране теме. Београд: Факултет спорта и физичког васпитања.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава: 0
Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 20 Усмени испит 20
Колоквијуми 40 Ваннаставна активност 10
Семинари 10