Психологија са развојном психологијом

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: ПСИХОЛОГИЈА СА РАЗВОЈНОМ ПСИХОЛОГИЈОМ / ОА28
Наставник/наставници: др Татјана Тубић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ предмета је стицање знања о основним психолошким појмовима релевантним за успешно функционисање особе уопште и за разумевање природе развојних промена, као и омогућавање примене тих сазнања у области спорта и физичког васпитања.

Исход предмета

Очекује се да након похађања овог предмета студент поседује основна сазнања о значају и могућностима примене психолошких сазнања генерално, као и сазнања о карактеристикама психичког развоја и функционисања током животног циклуса, на област физичког васпитања и спорта.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод у психологију спорта (предмет, проблеми, историјат), Личност и спорт (дефиниције личности, особине личности, типови личности), Личност и спорт (теоријски приступи у проучавању личности, резултати психолошких проучавања повезаности личности и спорта), Способности и спорт (одређење и врсте способности, резултати психолошких проучавања повезаности интелектуалних способности и спорта ), Учење и спорт (појам и облици учења, моторичко учење, напредовање у учењу моторичких вештина, памћење и заборављање у моторичком учењу, трансфер у моторичком учењу, Учење и спорт (методе учења моторичких спортских вештина, значај повратне информације у учењу моторичких вештина), Мотивација и спорт (одређење мотива, мотив и сродни појмови, мотивациони процес, начини манифестовања мотивације у спорту, врсте мотива, теоријске оријентације у објашњењу мотивације у спорту, неки мотивациони аспекти успешности у спорту), Мотивација и спорт (теоријске оријентације у објашњењу мотивације у спорту, Неки мотивациони аспекти успешности у спорту, Социјално-психолошки чиниоци успешности у спорту (структура групе, кохезивност групе, конфликти у групи, вођство у групи, тренер и капитен као вође, Социјално- психолошки чиниоци успешности у спорту (невербална комуникација као социјално-психолошки чинилац успешности у спорту, публика у спорту), Психолошка припрема спортиста (одређење психолошке припреме спортиста, општа психолошка припрема за дуготрајан процес вежбања, психолошка припрема за такмичење, психолошка припрема за конкретно такмичење), Психолошка припрема спортиста (методе психолошке припреме спортиста које могу да примењују спортиста или тренер), Психолошка припрема спортиста (методе психолошке припреме спортиста које захтевају учешће стручњака), Евалуација ефеката рада наставника физичког васпитања и/или тренера.

Литература

1)      Тубић, Т. (2017). Психологија и спорт. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања.

2)      Cox, R. (2005). Psihologija sporta. Jastrebarsko: Naklada Slap.

3)      Весковић, А. (2017). Психологија спорта: одабране теме. Београд: Факултет спорта и физичког васпитања.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 6 Практична настава: 0
Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава   усмени испт 10
колоквијум-и 50 остало 10
семинар-и 10    
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата