Програмирање здравствено усмереног вежбања

Студијски програм: Мастер академске студије, физичко васпитање, физичка активност и здравље
Назив предмета: ПРОГРАМИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНО УСМЕРЕНОГ ВЕЖБАЊА
Наставник/наставници: Доц. др Валдемар Штајер, Проф. др Горан Васић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета

Након завршетка овог наставног студијског програма студенти се кроз теоретску и практичну наставу оперативно

оспособљавају да воде, планирају и програмирају физичку ативност или вежбање код особа са различитим обољењима.

Исход предмета

Студенти који успешно реализују све предметне обавезе су оперативно оспособљени да самостално воде, планирају и програмирају физичку активност или вежбање особа са различитим обољењима. Практично су оспособљени да користе методе, технике извођења вежби и техничку опрему неопходну за правилно вођење, скрининг, тестирање, планирање и програмирање елемената физичке форме повезане са здрављем у сврху очувања и унапређења здравља

особа са различитим обољењима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Настава је усмерена на стицање теоретских знања у приступу (вођењу) и управљању физичким вежбањем код особа са различитим или више различитих обољења по принципу: 1) учесталости; 2) интензитета; 3) дужине трајања; 4) типа; 5) јачине и 6) напретка током планираног и програмираног вежбања за елементе физичке форме (опште и специфичне) повезане са здрављем. Такође ће се упознати са патологијом самих обољења, принципима скрининга, тестирања и мониторинга током вежбања за следећа обољења:

1.1 Хипертензија; 1.2 Инфаркт миокарда; 1.3 Ангина и асимптоматска исхемија; 2.1 Астма; 2.2 Хронична

опструктивна болест плућа; 3.1 Хиперлипидемија; 3.2 Дијабетес; 4.1 Канцер; 4.2 Анемија; 5.1 Артритис; 5.2 Остеопороза; 6.1 Шлог и повреде мозга; 6.2 Мултипла склероза; 6.3 Церебрална парализа; 7.1 Стрес и анксиозност

Литература

1.      Irwin, M.L., & American College of Sports Medicine. (2012). ACSM’s Exercise Management for Persons with Chronic Diseases and Disabilities. Champaign, IL: Human Kinetics

2.      Kaminski, L.A., et all. (2006). ACSM’S Resource manual for guidelines for exercise testing and perscription. Philadelphia, Baltimorе, et all.: Lippincott Williams and Wilkins

3.      Sharkey B., and Gaskill S. (2008) Vežbanje i zdravlje. Beograd: Data status

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 0
Методе извођења наставе: Предавања, консултације, вежбе, стручна пракса, семинар, интерактивна настава, СИР
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 30 писмени испит 30
практична настава   усмени испит  
колоквијум-и 30    
самостално истраживачки рад (СИР) 10