ПРИМЕЊЕНО ПЛИВАЊЕ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ПРИМЕЊЕНО ПЛИВАЊЕ
Наставник/наставници: Проф. др Горан Димитрић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Упознавање са компетенцијама у води и подизање њиховог нивоа. Подизање нивоа безбедност на води, применом основних кретања у води као и вештином пливања техника леђно и делфин. Примена и приказивање пливачких вештина у сврху спашавања и самоспашавања и стицање знања реаговања у различитим опасним ситуацијама у води. Оспособљеност за учење других, пливању техника леђно и делфин, смернице за рад са појединим посебним корисничким групама у води. Принципи рада у води са различитим кориснички групама.

Исход предмета

Теоријска знања о пливачким техникама леђно, делфин и спашавање на води, Способност пливања пливачких техника леђно и делфин, Теоријска знања о значају, условима, организацији и реализацији безбедне обуке пливања, Оспособљеност за рад у процесу учења пливачких техника леђно, делфин и реализације тренажног процеса пливача, Способност приказа самоспашавања и спашавања утопљеника у базенским условима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Компетенције у води, Анализа пливачких техника леђно и делфин, Спортско пливање, Теорија и методика планирања, организовања, и извођења обуке пливачких техника леђно и делфин, Посебне корисничке групе и рад са њима у води, Безбедност на води и око ње, Основе спасилаштва на води.

Практична настава

Учење и усавршавање пливачких техника леђно и делфин, Методика обучавања пливања техника леђно и делфин, Учење основних елемената самоспашавања и спашавања утопљеника у базенским условима.

Литература

Обавезна литература

Димитрић, Г. (2022). ПРИМЕЊЕНО ПЛИВАЊЕ. Нови Сад: Оld Commerce.

Препоручена литература

Димитрић, Г. (2021). ПЛИВАЊЕ. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе и консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Теоријска предавања 10 Писмени испит 30
Практична настава 20    
Колоквијум 40