Примењена психологија здравља и фитнеса

Студијски програм: МАС – Физичко васпитање, физичка активност и здравље
Назив предмета: Примењена психологија здравља и фитнеса
Наставник/наставници: Проф. др Татјана Тубић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема
Циљ предмета

Разумевање психолошких аспеката утицаја физичке активности и вежбања на ментално здравље људи. Познавање друштвено-когнитивних модела понашања.

Исход предмета

Студенти ће умети да користе концептуалне алате из психологије у примени, управљању и надзору фитнес програма намењених деци и одраслима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Недеља 1. Дефиниција примењене психологије здравља и фитнеса. Историјат примењене психологије здравља и фитнеса.

Недеља 2. Дефинисање мотивације. Извори мотивације.

Недеља 3. Теорије мотивације. Дисијева когнитивна теорија евалуације. Теорија самоодређења. Теорија атрибуције.

Недеља 4. Теорије и модели понашања у вежбању: Mодел веровања. Теорије акције и планираног понашања. Теорија самоефикасности. Транс-теоријски модел. Модел превенције враћања на старо понашање. Теорија застрашивања. Дрога у спорту.

Недеља 5. Препреке у позитивном здравственом понашању. Узроци самодеструктивног понашања. Препреке за усвајање здравог животног стила.

Недеља 6. Особине личности као предиктори здравственог понашања.

Недеља 7. Социјална подршка навикама вежбања. Фитнес подучавање за остваривање учешћа у вежбању. Ситуациони фактори који подстичу физичку активност.

Недеља 8. Културне, верске и духовне компоненте физичког вежбања. Противречности између религијске праксе и нездравог живљења. Здравствене предности религиозности и духовности.

Недеља 9. Развој навике вежбања. Менталне баријере за развој навика.

Недеља 10. Kогнитивно-бихевиоралнe стратегије. Интервенције, третмани и стратегије. Програм вежбања и интервенција.

Недеља 11. Постављање фитнес циљева и лидерство. Личност и циљеви. Перформансе и остварени циљеви. Стратегије за фитнес тренере и персоналне тренере.

Недеља 12. Саветовање са посебним популацијама у вези са вежбањем. Старије особе. Рехабилитација повреда. Рехабилитација код срчаних и плућних пацијената. Труднице.

Недеља 13. Особе са дијабетесом. Људи са физичким и менталним инвалидитетом. Особе са хроничним стањима.

Недеља 14. Поремећаји у исхрани. Емоционално једeње. Незадовољство сопственим телом. Мултидисциплинарни приступ у борби против поремећаја у исхрани. Одржавање телесне тежине.

Недеља 15. Професионалне организације и етика. Могућност запошљавања. Професионална етика.

 

Практична настава

Недеља 1. Психолошке предности вежбања. Зашто се држимо нездравих навика? Недеља 2. Мотиви за вежбање.

Недеља 3. Примена теорија мотивације у пракси тренера и наставника (Дисијева когнитивна теорија евалуације. Теорија самоопредељења. Теорија атрибуције. Вајнеров модел атрибуције).

 

Недеља 4. Примена теорија и модела понашања у вежбању. (Mодел веровања. Теорије акције и планираног понашања. Теорија самоефикасности. Транс-теоријски модел. Модел превенције враћања на старо понашање. Теорија застрашивања. Дрога у спорту. )

Недеља 5. Баријере за вежбање и извори негативних ставова. Менталне и психолошке баријере. Компоненте промене здравственог понашања.

Недеља 6. Примена сазнања о особинама личности као предикторима здравственог понашања.

Недеља 7. Фактори окружења који подстичу физичку активност. Подстицајни посао који промовише избор здравог начина живота.

Недеља 8. Примери из праксе наставника и тренера: Културне, верске и духовне компоненте физичког вежбања.

Недеља 9. Винеров модел примењен на вежбање.

Недеља 10. Примена когнитивно-бихевиоралнe стратегије. Интервенције, третмани и стратегије. Програм вежбања и интервенција.

Недеља 11. Постављање фитнес циљева и лидерство. Стратегије за фитнес тренере и персоналне тренере.

Недеља 12. Саветовања са посебним популацијама у вези вежбања. Старије особе. Рехабилитација повреда. Рехабилитација код срчаних и плућних пацијената. Труднице.

Недеља 13. Примена и примери: Особе са дијабетесом. Особе са физичким и менталним инвалидитетом. Особе са хроничним стањима.

Недеља 14. Примена и примери.: Поремећаји у исхрани. Емоционално једeње. Незадовољство сопственим телом. Одржавање телесне тежине.

Недеља 15. Примена у пракси наставника и тренера о професионалној организацији и етици.

Литература

1.      Anshel, M.H. (2014). Applied Health Fitness Psychology. Champaign, IL: Human Kinetics.

2.      Robert, S. Weinberg (2003). Foundations of Sport&Exercise Psychology-3rd Ed. Champaign, IL: Human Kinetics.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит
практична настава 20 усмени испит 40
колоквијум-и 20 ……….
семинар-и 10
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 2 странице А4 формата