Предмет завршног рада

Студијски програм: МАС – Физичко васпитање, физичка активност и здравље
Назив предмета: Предмет завршног рада
Наставник/наставници: Потенцијални ментор из реда наставника
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета

Предмет завршни рад има за циљ да студент искаже стручну зрелост у обављању компетенција које стиче завршетком студија. Циљ израде мастер рада, је оспособљавање студената да у сарадњи са професорима артикулише, анализира и елаборира проблем којим се рад бави.

Исход предмета

Студент одбраном рада, показује да је овладао компетенцијама у области физичког васпитања и спорта, теда је у стању да их примени у пракси.

Садржај предмета

Мастер рад представља завршни рад студента, који се односи на подручје физичког васпитања, спорта, рекреације и кинезитерапије. Увод. Теоријски приступ раду. Методологија истраживања. Интерпретацијарезултата. Закључци. Литература.

Литература

/

Број часова активне наставе Теоријска настава: Практична настава:
Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Рад са ментором 60 Пројекат мастер рада 40
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испит, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 2 странице А4 формата