ПРЕДМЕТ ЗАВРШНИ РАД

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ПРЕДМЕТ ЗАВРШНИ РАД
Наставник/наставници: Сви наставници
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ предмета је да упозна и припреми студента са правилима писања завршног рада из области физичког васпитања и спорта. Тако да студент кроз примену стечених теоретских и практичних знања самостално идентификује, формулише и реализује научни или стручни истраживачки рад из ког ће касније произићи израда и одбрана завршног рада.

Исход предмета

Од студента се очекује да самостално:

1. Дефинише и препозна наслов и тему свог завршног истраживачког рада

2. Дефинише предмет, проблем и циљ свог завршног истраживачког рада

3. Претражи домаћу и инострану литературу приликом решавања конкретног задатог проблема и циља завршног истраживачког рада

4. Изабере методологију за свој завршни истраживачки рад:

а) Прегледно-дескриптивни

б) Научно-експериментални рад

5. Организује и реализује истраживање свог завршног истраживачког рада (у случају научно-експерименталног рада)

Садржај предмета

▪          Предмет завршни рад је прилагођен поступцима припреме за израду и одбрану завршног рада.

▪          Предмет завршни рад треба да садржи следећа поглавља:

▪          Увод, Преглед истраживања, Предмет и проблем, Циљ и задаци, Хипотезе, Метод истраживања, Резултати и дискусија, Закључци, Референце, Прилози (уколико их има).

▪          Рад може да буде сачињен као:

1. Прегледно-дескриптивни (стручни или научни):

2. Научно-експериментални (стручни или научни).

▪          Ментор (изабрани наставник) је у обавези да пружи подршку и помоћ кандидату (студенту) у свим фазама завршног рада – истраживачког рада.

Литература

1.      1. Литература која специфичко кореспондира са темом завршног рада – истраживачког рада.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 0 Практична настава: 0
Методе извођења наставе

Консултативно-интерактиван, самостални рад студента

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит поена
Претраживање литературе 35 Писмени испит  
Поступак реализације истраживања 35 Усмени испит 30