Предлог корективног вежбања код обољења узрокованих одређеним начином живота

Студијски програм: МАС – Физичко васпитање, физичка активност и здравље
Назив предмета: Предлог корективног вежбања код обољења узрокованих одређеним начином живота
Наставник/наставници: Доц. др Валдемар Штајер, Проф. др Горан Димитрић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема
Циљ предмета

Након завршетка овог наставног студијског програма студенти се кроз теоретску и практичну наставу оперативно оспособљавају да воде, планирају и програмирају физичку ативност или вежбање код особа са различитим обољењима.

Исход предмета

Студенти који успешно реализују све предметне обавезе су оперативно оспособљени да самостално воде, планирају и програмирају физичку активност или вежбање особа са различитим обољењима. Практично су оспособљени да користе методе, технике извођења вежби и техничку опрему неопходну за правилно вођење, скрининг, тестирање, планирање и програмирање елемената физичке форме повезане са здрављем у сврху очувања и унапређења здравља особа са различитим обољењима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Усмерена на стицање теоретских знања у приступу (вођењу) и управљању физичким вежбањем код особа са различитим или више разчличитих обољења по принципу: 1) учесталости; 2) интензитету; 3) дужина трајања; 4) тип-у; 5) јачини и 6) напредаку током планираног и програмираног вежбања за елементе физичке форме (опште и специфичне) повезане са здрављем. Студенти ће се упознати са патологијом самих обољења, принципима скрининга, тестирања и мониторинга током вежбања за следећа обољења:

1. Кардиовасукларна обољења: 1.1) Хипертензија; 1.2) Инфаркт миокарда; 1.3) Ангина и асимптоматска исхемија

2. Респираторна обољења: 2.1) Астма; 2.2) Хронична опструктивна болест плућа 3.Метаболичка обољења: 3.1) Хиперлипидемија; 3.2) Дијабетес

4.Имунолошких и хематолошких поремећаји (обољења): 4.1) Канцер; 4.2) Анемија 5.Коштанозглобих обољења: 5.1) Артритис; 5.2) Остеопороза

6.Неуромишићних обољења: 6.1) Шлог и повреде мозга; 6.2) Мултипла склероза; 6.3) Церебрална парализа

7.Когнитивни, психолошки и сензорни поремећаји: 7.1) Стрес и анксиозност

 

Практична настава

Усмерена на стицање педагошко-стручна праксе и методичких знања вођења, скрининга, тестирања, планирања и програмирања вежбања код особа са различитим или више разчличитих обољења по принципу: 1) учесталости; 2) интензитету; 3) дужина трајања; 4) тип-у; 5) јачини и 6) напредаку током планираног и програмираног вежбања за елементе физичке форме (опште и специфичне) повезане са здрављем.

Литература

Kaminski, L.A., et all. (2006). ACSM’S Resource manual for guidelines for exercise testing and perscription. Philadelphia, Baltimor, et all.: Lippincot Williams and Wilkins.

Irwin, M.L., & American College of Sports Medicine. (2012). ACSM’s Exercise Management for Persons with Chronic Diseases and Disabilities. Champaign, IL: Human Kinetics

Bouchard, C., Blair, S. N., & Haskell, W. (2012). Physical Activity and Health. Champaign Il:Human Kinetics. Šarki, Bj. J., & Gaskil, S. E. (2008). Vežbanje i zdravlje. Beograd, DATA STATUS.

Howley, E.T. and Thompson, D.L. (2012). Fitness professional’s handbook. Chamaign Il: Human Kinetics

 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 2
Методе извођења наставе

Предавања, консултације, вежбе, стручна пракса, семинар, интерактивна настава, СИР

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 30
практична настава 30 усмени испит
колоквијум-и 20 ……….
Самостално истраживачки рад (СИР) 10
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 2 странице А4 формата