ПЛИВАЊЕ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ПЛИВАЊЕ
Наставник/наставници: Проф. др Горан Димитрић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема
Циљ предмета

Прилагођавање моторичких способности боравку у води и под водом, подизање нивоа компетенција у води као фактора безбедности појединца у води и око ње. Основни циљеви предмета су: стицање и примена знања и вештина пливања техника краул и прсно, основа планирања, организације и реализације обуке непливача, учења пливачких техника краул и прсно, као и демонстрације безбедног роњења на дах.

Исход предмета

Теоријска знања о пливачким техника краул и прсно и основама роњења на дах, Моторичка оспособљеност безбедног боравка у води, Способност пливања пливачких техника краул и прсно, Оспособљеност приказивања роњења на дах (зарон, техника кретања у даљ под водом и изрон) до дубине од 3 метра, Оспособљеност за планирање, организацију и извођење обуке непливача, обуке пливачких техника краул и прсно.

Садржај предмета

Теоријска настава

Значај и присуство пливачких вештина у различитим сферама живота, Карактеристике и значај пливања, Биомеханика пливања, Анализа пливачких техника краул и прсно (старт, пливање и окрет), Теорија и методика обучавања непливача и пливачких техника краул и прсно (старт, пливање и окрет), Основе безбедног роњења на дах (зарањање, кретање под водом и израњање), Упознавање са програмом Инклузивног пливања.

Практична настава

Учење и побољшавање пливачких техника краул и прсно, Методика планирања и обучавања пливачких техника краул и прсно, Учење и побољшавање основних знања и вештина безбедног роњења на дах (зарањање, кретање под водом и израњање).

Литература:

Обавезна литература:

Димитрић, Г. (2021). ПЛИВАЊЕ. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања.

Препоручена литература:

/

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе и консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Теоријска предавања 10 Писмени испит 30
Практична настава 20  
Колоквијум 40