Пливање

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: ПЛИВАЊЕ / ОА24
Наставник/наставници: др Горан Димитрић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов:
Циљ предмета

Спознаја присуства моторичких вештина у води у свакодневном животу намеће потребу за владање њима. Стицање моторичких вештина на и под водом, је предуслов безбедности на води. Примена стечених знања и умења везаних за основе организације и реализације обуке непливача, учење пливачких техника краул и леђно, као и демонстрације роњења на дах

Исход предмета

Студент који успешно реализује све предметне обавезе, биће моторички оспособљен за безбедан боравак у води, за извођење пливачких техника краул и леђно (старт, пливање и окрет), за безбедно роњење на дах до 2 метра дубине (зарањање, кретање под водом и израњање), за организацију и извођење обуке непливача, обуке пливачких техника краул и леђно (старт, пливање и окрет) и за приказивање роњења на дах (зарон, техника кретања у даљ под водом и изрон).

Садржај предмета

Теоријска настава

Заступњеност пливања као активности у различитим сферама живота, Карактеристике и значај пливања, Биомеханика пливања, Анализа пливачких техника краул и леђно (старт, пливање и окрет), Теорија и методика обучавања непливача и пливачких техника краул и леђно (старт, пливање и окрет), Основе роњења на дах (зарањање, кретање под водом и израњање).

Практична настава

Учење и усавршавање пливачких техника краул и леђно (старт, пливање и окрет), Методика обучавања пливања краул и леђне технике, Учење и усавршавање основа роњења на дах (зарањање, кретање под водом и израњање).

Литература

1)  Димитрић, Г. (2017). ПЛИВАЊЕ. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 2
Методе извођења наставе

Интерактивно предавање, израда семинарског рада, самостално истраживање, консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 20 писмени испит 20
практична настава 20 усмени испит  
колоквијум-и   практични испит 40
семинари      
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата