ПЛАНИНАРЕЊЕ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ПЛАНИНАРЕЊЕ
Наставник/наставници: Проф. др Милан Цветковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ предмета је да изложено градиво код студената створи јасну слику о значају планинарења, као и теоријско и практично оспособљавање студената да самостално и креативно реализују овај вид боравка у природи.

Исход предмета

Студент који је успешно реализовао све предметне обавезе, оспособљен је да популарише планинарење као психо-физичку благодат за човека, организује и реализује програмске садржаје из планинарења у предшколским установама, основној и средњој школи, али и са свим осталим заинтересованим групама људи.

Садржај предмета

Теоријска настава

Разумевање значаја планинарења. Упознавање са историјатом планинарства у свету и код нас. Упознавање са правилима понашања планинара и планинарским организацијама и домовима. Упознавање са поделама планина и облицима планинског земљишта. Упознавање са радом Горске службе спасавања (ГСС). Упознавање са конкретним локацијама на нашим просторима погодним за извођење планинарења, са акцентом на Фрушку Гору. Упознавање са значајем и одговорностима вође пута, као и одговорностима учесника планинарске туре или излета.

Практична настава

Овладавање планирањем, организацијом  и реализацијом планинарских излета и тура. Упознавање са личном и колективном планинарском опремом и основним правилима кретања у природи. Оријентисање и сналажење у природи. Упознавање са исхраном у природи. Упознавање са опасностима током планинарења. Упознавање са применом ватре у природи и врстама ложишта; шатором, као основном стамбеном јединицом потребном за боравак у природи; импровизованим објектима и патентима у природи; коришћењем ножа и пионирског алата у природи.

Литература:

1)      Обавезна литература:

2)      Цветковић, М. (2012). Активности у природи. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања. (III поглавње, 2. тематска целина – Планинарење)

3)      Препоручена литература.

4)      Андрашић, С, Цветковић, М. и Обрадовић, Б. (2022). Активности у природи. Суботица: Економски факултет Универзитета у Новом Саду. (V поглавње – Национални парк Фрушка гора; X поглавње – Опрема за боравак у природи)

Ивковић, К. и Јовановић, С. (1998). Подсетник за планинаре. Београд: ПСД Железничар.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 30 Писмени испит 40
Колоквијуми 30