ПЕДАГОШКА ПРАКСА У ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ПЕДАГОШКА ПРАКСА У ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ
Наставник/наставници: Сви наставници
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета: Циљ предмета је да студенте оспособи за самостално планирање, реализацију и евалуацију наставе и других облика образовно-васпитног рада у склопу предмета Физичко и здравствено васпитање у основној и средњој школи, као и других обавезних и изборних програма које према важећој законској регулативи, може да изводи лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета Физичко и здравствено васпитање.
Исход предмета

По успешном завршетку курса, студенти ће бити у стању да:

–        Планирају квалитетну наставу полазећи од исхода учења, потреба ученика, материјалних и других ресурса које имају на располагању, као и специфичних потреба средине;

–        Ефективно управљају разредом и реализују наставу и друге облике образовно-васпитног рада;

–        Вреднују постигнуће ученика користећи одговарајуће стратегије и алате;

–        Путем рефлексивне праксе вреднују и унапређују сопствену праксу.

Садржај предмета

Остали часови:

Планирање, реализација и рефлексија самосталног образовно-васпитног рада.

Упознавање са радом стручних органа, тимова и педагошког колегијума.

Упознавање са делатношћу установе, евиденцијама и јавним исправама.

Литература:

Обавезна литература:

Ђорђић, В. (2022). Дневник педагошке праксе. Електронско издање.

Препоручена литература:

Ayers, S. F., & Sariscsany, M. J. (2013). Fizičko vaspitanje za celoživotnu formu: vodič za nastavnike. Beograd: Data Status.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 0 Практична настава: 0
Методе извођења наставе

Самостални рад уз супервизију наставника и ментора у школи.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Дневник педагошке праксе 30 Усмени испит 30
Колоквијум час 40