Педагогија са дидактиком

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: ПЕДАГОГИЈА СА ДИДАКТИКОМ / ОА6
Наставник/наставници: др Светлана Костовић, др Јована Милутиновић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ предмета је овладавање општим знањима из подручја васпитања и образовања као и специфичним знањима из подручја васпитања и образовања у спорту. Акценат је на усвајању основних принципа, метода и средстава васпитног и дидактичког рада и њихове функционалне примене у наставно-спортској пракси. На основу тога студенти ће развити способности анализе и синтезе, самосталног учења, сарадње и комуникације, вођства, организовања и планирања у наставном и наставно-тренажном процесу.

Исход предмета

Студент који успешно савлада све обавезе из овог предмета треба да поседује опште компетенције из подручја васпитања и образовања свестране личности, да стекне развијене способности за анализу и синтезу, самостално учење, планирање, организовање и комуницирање у настави физичког васпитања, да је оспособљен за стваралачку примену принципа, метода и средстава васпитног и дидактичког рада у настави физичког васпитања, да је оспособљен за самостално праћење савремених достигнућа у развоју педагогије и дидактике.

Садржај предмета

Теоријска настава

Основни педагошки појмови, Подручја развоја личности, Фактори развоја личности, Теорије васпитања, Педагогија као наука, Појам и предмет педагогије и дидактике, Методологија педагошких истраживања у спорту, Васпитни рад у спорту, Основне компоненте васпитања личности у спорту, Васпитање и узраст спортиста, Самоостваривање у спорту, Педагошко умеће тренера, Дидактичке основе тренинга, Дидактички принципи тренинга, Дидактичке методе тренинга.

Литература

1)      Чокорило, Р. (11998). Педагогија спорта, Београд: Виша школа за спортске тренере.

2)      Чокорило, Р. (2003). Вриједносне оријентације омладине у вријеме друштвене кризе. Српско Сарајево: Филозофски факултет.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 5 Практична настава: 0
Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 60
практична настава   усмени испт  
колоквијум-и 20 тест  
семинар-и 10    
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата