Основне академске студије

УПИС НА ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИ И ПОСТУРАЛНИ (ТЕЛЕСНИ) СТАТУС

 • За упис у прву годину основних академских студија потребно је да кандидат поседује здравствени и постурални (телесни) статус који ће му омогућити несметано похађање практичне наставе и припремање и полагање практичних делова испита.
 • Утврђивање здравственог и постуралног (телесног) статуса кандидата врши лекарска комисија коју именује декан.
 • Лекарска комисија након извршеног прегледа кандидата даје оцену здравственог и постуралног статуса кандидата.
 • Кандидат код кога је утврђена контраиндикација за студирање на Факултету не може приступити полагању испита.

Контраиндикације из претходног става су:

I

Телесни недостаци и деформитети (посебно: оштећење локомоторног апарата, деформитети кичменог стуба, трајни инвалидитета тежег степена, херније)

II

Кожне болести и полне болести са развијеном сликом

III

Стање после тежих заразних болести

IV

Говорне мане

V

Психонеурозе

VI

Неуролошка и психичка обољења и оштећења
(посебно: падавица, синкопа)

VII

Оштећења чулног апарата (посебно: оштећење вида, оштећење слуха, оштећење апарата за равнотежу, оштећење рецепторног апарата за бол)

VIII

Болести срца и крвних судова (посебно: хипертензија, варикозитети)

IX

Болести крви и малигне болести (посебно: хиперлипидемија, анемија, хемофилија)

X

Болести респираторног система (посебно: астма, хронични бронхитис, туберкулоза)

XI

Болести дигестивног система (посебно: улкусна болест, оболење панкреаса, оболење јетре, жучних путева)

XII

Болести мокраћно – полних путева (посебно: болести бубрега, калкулоза)

XIII

Гинеколошка оболења

XIV

Болести ендокриног система и болести метаболизма (посебно: дијабетес)

XV

Наследне болести и урођене мане

ОСНОВ РАНГИРАЊА

Основ рангирања кандидата за упис у прву годину основних студија је:

 1. резултат на испиту за проверу склоности и способности и
 2. успех у средњем образовању.

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ

Кандидат полаже испит за проверу склоности и способности (у даљем тексту: испит). Испит садржи:

 1. Тест познавања појмова из области спорта и физичког васпитања,
 2. Тест знања и способности пливања,
 3. Полигон свестраности,
 4. Трчање на 800 м – жене и 1.500 м – мушкарци,
 5. Полигон спортских игара,
 6. Тест за проверу осећаја за ритам и покрет,
 7. Спортска гимнастика.

Тест познавања појмова из области спорта и физичког васпитања

 • Тест познавања појмова из области спорта и физичког васпитања садржи питања која се односе на основне појмове у спорту и физичком васпитању, а сачињен је на основу програма наставе физичког васпитања за средње школе.
 • Бодује се број тачних одговора.
 • У зависности од броја тачних одговора кандидат може остварити од 0–8 бодова.

Тест знања и способности пливања

 • Знање пливања је обавезно за упис на Факултет
 • Способност пливања испитује се кроз тест пливања
 • Способност пливања полаже се у базену пливањем 2×25 метара
 • Успешност на тесту способности пливања бодује се од 0-8
 • Кандидат није испунио услове за полагање теста уколико:
  • не испилива минимално 25м,
  • омета друге кандидате током пливања,
  • ухвати се за стазу током пливања, ради одмарања,
  • стартује пре команди за старт.
 • КАНДИДАТ КОЈИ НЕ ИСПУНИ УСЛОВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ТЕСТА ПЛИВАЊА НЕ НАСТАВЉА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
 • Кандидат који преплива 25 метара остварује 0 (нула) бодова и наставља полагање пријемног испита
 • Кандидат који преплива 50 метара добија један бод
 • Услед ограничених могућности ове године, резултати теста пливања биће бодовани према критеријуму који ће бити направљен на основу резултата остварених на овогоришњем полагању.

Полигон свестраности

Процена моторичких способности кандидата врши се тестом „полигон свестраности“.

 • Резултат представља време постигнуто на полигону свестраности које се исказује тачношћу од 0,1 секунде.
 • Резултат се бодује по следећем критеријуму:

МУШКАРЦИ

БОДОВИ

ЖЕНЕ

1:02.01 и више

1

1:15.01 и више

0:59.01 – 1:02.00

2

1:12.01 – 1:15.00

0:56.01 – 0:59.00

3

1:09.01 – 1:12.00

0:53.01 – 0:56.00

4

1:06.01 – 1:09.00

0:50.01 – 0:53.00

5

1:03.01 – 1:06.00

0:47.01 – 0:50.00

6

1:00.01 – 1:03.00

0:47.00 и мање

7

1:00.00 и мање

НАПОМЕНА: Кандидат мора савладати све задатке сигурним извођењем, без пада или губитка контроле кретања, у противном мора задатак поновити. Кандидат има право на три покушаја на сваком задатку. У случају не савладавања неког задатка ТЕСТ се прекида и кандидат добија 0 (нула) бодова. Кандидат који не приступи полигону свестраности елиминише се из даљег полагања пријемног испита.

Трчање на 800 и 1500 метара

Процена моторичких способности – типа издржљивости врши се следећим тестом:

 • Кандидат трчи 1500 метара (мушкарци) и 800 метара (жене).
 • Трчање се спроводи на атлетској стази према правилима Атлетског савеза Србије.
 • Резултат представља постигнуто време на тесту трчања које се исказује са тачношћу од 0,1 секунде.
 • Резултат се бодује према следећем критеријуму:

МУШКАРЦИ 
1.500 м

БОДОВИ

ЖЕНЕ
800 м

6:20,1 и више

0

4:00,1 и више

5:41,0 – 6:20,0

1

3:28,1 – 4:00,0

5:23,0 – 5:40,9

2

3:22,1 – 3:28,0

5:11,0 – 5:22,9

3

3:15,1 – 3:22,0

5:00,0 – 5:10,9

4

3:05,1 – 3:15,0

4:51,0 – 4:59,9

5

2:56,1 – 3:05,0

4:39,0 – 4:50,9

6

2:47,7 – 2:56,0

4:38,9 и мање

7

2:47,6 и мање

Полигон спортских игара

Процена спортско–техничких способности врши се тестом „Полигон спортских игара“.

 • Оцењује се техника извођења и прецизност сваке спортске игре.
 • Резултат се бодује за сваку спортску игру (Одбојка-Рукомет-Кошарка-Фудбал) по следећем критеријуму:

КРИТЕРИЈУМ

БОДОВИ

Одсуство технике, непрецизно

0

Техника задовољавајућа, непрецизно

1

Техника добра, прецизно

2

Техника врло добра, прецизно

3

Техника одлична, прецизно

4

Техника одлична, прецизно и брзо

5

Тест за проверу осећаја за ритам и покрет

Тестом се процењује:

  1. осећај за ритам (повезивање покрета и кретања у ритму задате музике),
  2. тачност извођења задатих комбинација покрета и кретања,
  3. способност повезивања научених покрета и кретања,
  4. усклађеност покрета различитих делова тела.

Почетни став: став спетни, руке о бок.

ПРВИ ТАКТ

РИТАМ ИЗВОЂЕЊА

Корак левом напред, десну одићи од тла и спојено вратити тежиште тела на десну назад. Привлачењем леве до десне, поскок на левој, предножити згрчено десном. Корак десном у десно и спојено, укрштен корак левом испред десне. Корак и поскок десном у десно, предножити згрчено унутра, левом.  T1-1
T1-2.gif T1-3.gif

 

ДРУГИ ТАКТ

РИТАМ ИЗВОЂЕЊА

Три наглашена корака (топота) напред (лева-десна-лева) уз истовремени пљесак рукама испред тела. Корак зибом почучњем, десном напред, одручити обема.  T2-1.gif
T2-2.gif

 

ТРЕЋИ ТАКТ

РИТАМ ИЗВОЂЕЊА

Искораком леве напред, предножити десном, заручити ван обема. Заножити десном, кроз приручење и предручење узручити ван обема. Приножењем и претклоном у горњем делу кичменог стуба приручити обема (лабављење) и спојено. Усклон, предручити левом, заручити десном ван.  T3-1.gif
T3-2.gif

 

ЧЕТВРТИ ТАКТ

РИТАМ ИЗВОЂЕЊА

Зибом почучњем, бочни замах рукама на доле, предручити десно, заручити ван левом и спојено. Исто као 1. само супротном руком, напред–назад и спојено. „Млин“ рукама (бочни кругови рукама) на доле и спојено. До става спетног, приручити.  T4-1.gif
T4-2.gif

 

ПЕТИ ТАКТ

РИТАМ ИЗВОЂЕЊА

Став одножни лево, предручити доле левом, кроз одручење узручити десном, отклон улево. Усклоном став спетни, одручити. Искораком и одскоком леве улево и привлачењем десне у ваздуху доскок на десну, одножити левом (галоп странце), издржај у одручењу. Искораком и спојено одскоком леве улево, поскок са одножењем десне и окретом за 180 степени у лево, доскок на леву, одножити десном, кроз приручење одручити обема и спојено.  T5-1.gif
T5-2.gif

 

ШЕСТИ ТАКТ

РИТАМ ИЗВОЂЕЊА

Корак десном у десно и окрет за 90 степени удесно, одручити и спојено. Корак левом у десно, окрет за 90 степени удесно, издржај рукама и спојено. Корак десном у десно, окрет за 180 степени удесно, издржај рукама и сп.  Докорак левом до става спетног, руке о бок.  T6-1.gif
T6-2.gif

 

СЕДМИ ТАКТ

РИТАМ ИЗВОЂЕЊА

Корак левом напред, привлачењем десне до леве, корак и поскок левом напред, предножити згрчено десном (полкин корак). Искораком десне напред „вага“ на десној са заножењем леве, одручити обема (издржај).  T7-1.gif
T7-2.gif

 

ОСМИ ТАКТ

РИТАМ ИЗВОЂЕЊА

Приножењем леве и усклоном став спетни, издржај у одручењу.

Суножним одскоком скок са окретом за 180 степени улево (или удесно), чеони кругови надоле, суножним доскоком до почучња обема. Усправ, став спетни, приручити.

 T8-1.gif
T8-2.gif

 

ТЛОЦРТ ПОЛИГОНА

Tlocrt.gif

Преузми музику за обавезну вежбу (.мп3)

НАЧИН БОДОВАЊА:

 • Оцењује се од 0 до 5 бодова на основу броја правилно изведених елемената, као и на основу нивоа изведбе уз музичку пратњу.

Спортска гимнастика

Мушкарци и жене – тло

 1. Из става спетног, заручити и са 2–3 корака залета скок предножно–разножно са доскоком у став спетни, предручити косо горе.
 2. Два колута напред, упор чучећи.
 3. Колут назад.
 4. Усправ, искораком став у упору.
 5. Спуст до упора стојећег, суножним поскоком окрет за 90о.
 6. Два спојена премета странце; став спетни, приручити.

Мушкарци – вратило

 1. Дочелно вратило, натхватом у ширини рамена:
 2. Замахом једне и одскоком друге (или суножним одскоком, или згибом), узмах до упора предњег.
 3. Суножним замахом назад, ковртљај назад.
 4. Суножним замахом назад, саскок.

Жене – нижа притка двовисинског разбоја

 1. Замахом једне и одскоком друге (или суножним одскоком или згибом), узмах до упора предњег;
 2. Премах одножно десном напред до упора јашућег, прехват десном из натхвата у потхват, премахом одножно левом напред саскок са окретом од 90° до става спетног са хватом десне за притку.

Сваки од два гимнастичка састава биће процењен на основу грешака у техници извођења и држању тела на скали од 0-5. Резултат кандидата изражава се аритметичком средином две оцене.