Основи спортске биохемије

Студијски програм : Мастер професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ОСНОВИ СПОРТСКЕ БИОХЕМИЈЕ
Наставник/наставници: Доц. др Татјана Тривић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема
Циљ предмета

Предмет Основи спортске биохемије има за циљ увод у биохемију, а посебно метаболичкке путеве и њихову интеракцију у различитим ткивима са фокусом на физичко вежбање.Разумевање биохемијских процеса који су укључени у функционисање људског организма. Стицање неопходних фундаменталних и стручних знања

из области спортске биохемије, као и овладавање сложенијим појмовима и законитостима.

Исход предмета

Обнављањем елементарних знања и усвајањем нових из области спортске биохемије, студенти ће постепено ући у свет биохемијских процеса од есенцијалне важности за њихов будући позив. Разумеће основне биохемијске процесе кao и оне индуковане физичким вежбањем. Биће оспособљени за даљи професионални развој уз примену научне и стручне литературе из спортске биохемије. Овладаће већином теоријских принципа из ове области уз могућност самосталног евидентирања и интерпретирања релевантних

информација.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља – Биохемијске основе. 2. недеља – Ћелијска структура – 3. недеља – Функција и метаболизам воде.

4. недеља – Поремећаји метаболизма воде. 5. недеља – Ацидо базна равнотежа. 6. недеља – Молекуларни аспекти мишићне контракције. 7. недеља – Адаптационе промене метаболизма у скелетним мишићима 8. недеља – Метаболизам угљених хидрата. 9. недеља – Значај ензима 10. недеља – Протеини. 11. недеља – Липиди. 12. недеља – Биохемија хормона 13. Адаптивни одговор ендокриног система на физичку активност.

14. недеља – Врсте хуманог биолошког материјала 15. недеља – Актуелна истраживања.

Литература

1.  Тривић, Т. (2021). Основе биохемије спорта. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 0
Методе извођења наставе

Фронтални метод (предавања, самосталан рад студената, менторски рад, консултативна настава).

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит
практична настава усмени испит 50
колоквијум-и 30
семинар-и 10