ОСНОВИ НАУКЕ О ЉУДСКОМ ПОКРЕТУ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ОСНОВИ НАУКЕ О ЉУДСКОМ ПОКРЕТУ
Наставник/наставници: Проф. др Зоран Милошевић, Доц. др Јован Вуковић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Стицање знања о кључним концептима анатомских, биомеханичких, физиолошких, неуролошких и психичких основа људског покрета. Сагледавање мултидимензионалних промена које се јављају при кретању као и потенцијала за извођење покрета који се мењају током живота у процесима раста, развоја, сазревања и старења. Кроз упоредни преглед, увид у промене при кретању као вид прилагођавања на вежбање, тренинг и остале факторе човековог стила живота.

Исход предмета

Оспособљеност за систематичан приступ истраживању људског покрета, пре свих, како и зашто се људи крећу, као и факторима који ограничавају и увећавају способност његовог кретања.

Садржај предмета

Теоријска настава

●        Људски покрет као научна дисциплина, Анатомске основе људског покрета, Основни концепти антропометрије, Адаптација коштано-мишићног система током живота, Механичке основе људског покрета, Биомеханика локомоторног система током животног циклуса, Физиолошке основе људског покрета, Основни принципи метаболизма вежбања, Физиолошке адаптације на тренажна оптерећења, Здравствени аспекти физиологије вежбања, Неуролошке основе људског покрета, Моторичка контрола као субдисциплина, Промене у моторичкој контроли током живота, Адаптација моторичке контроле на тренажна оптерећења, Психолошке основе људског покрета, Основни појмови психологије вежбања, Психолошке адаптације на тренажна оптерећења, Мултидисциплинарни приступ изучавању људског покрета

Практична настава

Соматотип, БМИ, Телесна композиција, Ходање на равној подлози, ходање узбрдо-низбрдо, ходање по неравној подлози, Аеробно-анаеробна адаптација на вежбање, Спортске вештине у систему контроле отвореном и затвореном петљом, Пажња, интерференција, памћење, Перцепција у радњама, Чување моторичких вештина у меморији

Литература:

Обавезна литература:

●         Abernethy, B., Hanrahan, J.S., Kippers, V., Mackinnon, L., Pandy, M. (2012). Biofizičke osnove ljudskog pokreta (prevod), DATA STATUS, ISBN 978-86-7478-134-0

Препоручена литература:

Хејвуд, М.К., Гечел, Н. (2020): Моторички развој током живота (превод), Факултет спорта и физичког васпитања, DATA STATUS, ISBN: 978-9940-722-00-5

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, семинари са групним и индивидуалним презентацијама

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 20 Писмени испит 20
Практична настава 30 Усмени испит 30