ОСНОВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ОСНОВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА
Наставник/наставници: Проф. Др Вишња Ђорђић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ предмета је да упозна студенте са суштином, историјским наслеђем, филозофским и научним основама физичког и здравственог васпитања као академског подручја и професије. Предмет преиспитује различите аспекте физичког и здравственог васпитања, његову улогу у савременом друштву, допринос образовању, здрављу и благостању појединца, локалне заједнице и друштва, те каријерне могућности.

Исход предмета

По успешном завршетку курса, студенти ће бити у стању да: 1) Вреднују утицај социо-културних фактора на политике и праксе физичког и здравственог васпитања током историје и данас; 2) Идентификују научне и филозофске принципе који чине основу физичког и здравственог васпитања; 3) Објасне циљеве и задатке квалитетног физичког и здравственог васпитања и његове карактеристике; 4) Разумеју и вреднују користи физичког и здравственог васпитања за појединца и доприносе друштву, образовању и јавном здрављу; 5) Критички разматрају различите моделе курикулума физичког и здравственог васпитања; 6) Опишу водеће теорије здравственог понашања и вреднују различите стратегије и методе здравственог васпитања; 7) Идентификују професионалне организације и истраже могуће каријере у физичком и здравственом васпитању; 8) Изграде личну филозофију подучавања физичког и здравственог васпитања.

Садржај предмета

Теоријска настава

1) Физичко и здравствено васпитање као академско подручје и професија; 2) Историјске и филозофске основе физичког и здравственог васпитања; 3) Образовање, физичка активност и здравље у савременом друштву; 4) Научне основе физичког и здравственог васпитања;  5) Модели курикулума; 6) Здравствено васпитање, промоција здравља и здравствена писменост; 7) Каријера и професионални развој.

Практична настава

1) Анализа и поређење физичког и здравственог васпитања (ФЗВ), физичког вежбања, физичке активности и спорта; 2) Филозофије лидера у подручју ФЗВ, етички стандарди различитих професионалних организација. 3) Допринос ФЗВ остварењу циљева Стратегије; 4) Припрема и презентовање кратког говора о значају физичке активности за здравље и благостање појединца и заједнице; 4) Карактеристике и потреба деце и младих у Србији и како ФЗВ може изаћи у сусрет тим потребама; 5) Утицај различитих социјалних фактора на развој физичког васпитања; 6) Утицај нивоа моторичких вештина на учествовање ученика у настави, значај моторичке писмености; 7) Примена ФИТТ принципа за креирање индивидуалног програма вежбања. Израда недељног јеловника балансиране исхране; 8) Поређење различитих модела курикулума; 9) Поређење различитих теорија здравственог понашања, могућности примене у ФЗВ. Планирање здравствених исхода, метода и вредновања у ФЗВ; 10) Доступни програми професионалног развоја.

Литература:

Обавезна литература:

Ђорђић, В. (2022). Основе физичког и здравственог васпитања. Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду.

Препоручена литература:

Стратегија јавног здравља у Републици Србији: 2018-2026.

Број часова  активне наставе Теоријска настава:  3 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Интерактивно предавање, проблемска настава, метода изокренуте учионице, метод студије случаја, дискусија, израда и одбрана пројеката.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 10 Писмени испит 40
Домаћи задаци 10 Усмени испит 10
Активност у току вежби 30