Основе физичке активности и јавно здравље

Студијски програм: МАС – Физичко васпитање, физичка активност и здравље
Назив предмета: Основе физичке активности и јавно здравље
Наставник/наставници: Проф. др Марко Стојановић, Проф. др Вишња Ђорђић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета

Упознавање са концептима јавног здравља и кинезиологије, као и разумевање концепта и структуре за примену принципа јавног здравља. Разумевање концепта физичког вежбања и здравља. Примена научних сазнања у области физичке акивности и јавног здравља. Студенти ће научити значај утицаја редовне физичке активности на јавно здравље.

Исход предмета

По завршетку студија, студенти ће стећи концепте програмирања физичке активности и евалуације. Они ће стећи знање о томе како физичка активност побољшава здравље. Моћи ће да анализирају улогу физичке активности код хроничних болести и старења. Такође, студенти ће разумети важност промовисања физичке активности у животној средини. Студенти ће бити оспособљени да анализирају епидемиолошке студије у којима се процењује веза између телесне активности и јавног здравља и да, на основу тога, анализирају тренутно стање и дају предлоге за промене, као и да науче начине евалуације програма физичке активности у функцији здравља.

Садржај предмета

Теоријска настава

Недеља 1. Основе јавног здравља. Дефинисање јавног здравља. Области специјализације у јавном здрављу. Основне функције јавног здравља. Закон о јавном здрављу. Недеља 2. Основе кинезиологије. Кинезиолошка дисциплина и вежбање. Недеља 3. Промовисање физичке активности у служби здравља. Стручњаци за физичку активност у јавном здрављу. Недеља 4. Мерење физичке активности. Значај фитнес процене. Недеља 5. Кардиореспиратоно и метаболичко здравље. Учесталост кардиореспираторних болести. Фактори ризика за кардиоваскуларне болести. Кинезиологија и кардиореспираторно здравље.

Процена кардиореспираторног система. Опште препоруке за кардио респираторно здравље. Учесталост метаболичких болести. Фактори ризика метаболичких болести. Кинезиологија и метаболичко здравље. Тестови за метаболичку функцију. Фитнес препоруке за метаболичко здравље. Недеља 6. Прекомерна тежина и гојазност. Калоријски баланс. Учесталост и последице на здравствено стање. Фактори ризика гојазности. Процена гојазности. Недеља 7. Мишићно-скелетно и функционално здравље. Учесталост мишићно-коштаних поремећаја. Кинезиологија и мишићно-скелетно здравље. Тестови за процену мишићно-скелетне функције. Недеља 8. Рак. Учесталост рака. Фактори ризика за настанак рака.

Кинезиологија и рак. Физичка активност код особа преживелих од рака. Препоруке физичке активности у превенцији рака. Недеља 9. Ментално здравље. Распрострањеност и економски трошкови за поремећаје менталног здравља. Чести ментални поремећаји. Фактори ризика за настанак менталних поремећаја.

Физичка активност и ментално здравље. Препоруке вежбања за ментално здравље. Недеља 10. Здравствени ризици вежбања. Мишићно-скелетне повреде. Изненадна смрт током вежбања.

Информативни приступи за промовисање физичке активности. Недеља 11. Промовисање физичке активности у школама. Кинезиологија и физичка активност код младих. Недеља 12. Бихевиорални и социјални приступи који промовишу физичку активност.Недеља 13. Политичке смернице за промовисање физичке активности. Урбанистички пројекат и политичко коришћење земљишта. Мерење окружења.

Недеља 14. Физичка активност и програм за јавно здравље и евалуација политике. Начини мерење програма и политике ефективности. Модели за промоцију физичке активности. Дизајн евалуације. Прикупљање података и анализа. Објављивање резултата. Недеља 15. Развој партнерства. Кључни фактори у изградњи партнерства. Закључак.

 

Практична настава

1. Анализа нивоа физичке активности у региону-рад у групама ; 2. модели промоције јавног здравља у

Србији- анализа праксе. 3. процена кардиореспираторног система- практичан приказ. 4. приказ тетсова за процену мишићнпо-скелетне функције. 5. процена гојазности, методе .6

 

информисани пристанак за вежбање- анализа разчичитих модела. 7. промоција физичке активности младих- практичан рад. 8. прикупљање података и анализа података- практичан рад. 9- промоцинја физичке активности младих-рад по групама. 10. физичка активност и јавно здравље- анализа доносиоца одлука . 11-15. бихејвиорални и социјални проступи промоцији физичке активностзи, политичке смернице- практичан рад.
Литература

Kohl, H.W., Murray, T.D. (2012). Foundations of Physical Activity and Public Health. Champaign, IL: Human Kinetics

Robert, M., Malina (2004). Growth, Maturation, and Physical Activity. Champaign, IL: Human Kinetics

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 30 писмени испит
практична настава усмени испит 40
колоквијум-и 20 ……….
семинар-и 10
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 2 странице А4 формата