Основе биомеханике

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: ОСНОВЕ БИОМЕХАНИКЕ / ОА16
Наставник/наставници: др Борислав Обрадовић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 3
Услов: Функционална Анатомија 1
Циљ предмета

Проучавање биомеханике људског кретања са нагласком на наставу физичког васпитања, тренинг, рехабилитацију, превенцију повреда и унапређење кретања.

Исход предмета

Студенти ће разумети и савладати принципе функционалне анатомије и механике као и њихов утицај на кретање човека; ваљано ће моћи да анализирају одговарајуће моторне и кретне структуре; стећи ће знања и способности да садржај курса примене како у наставним тако и у тренажним активностима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Шта је Биомеханика?, Кинематички појмови за анализу кретања, Кинетички појмови за анализу људског кретања, Равнотежа и кретање, Биомеханика кости, Биомеханика зглобова, Биомеханика скелетног мишића, Биомеханика горњег екстремитета – раме, Биомеханика горњег екстремитета – лакат, Биомеханика горњег екстремитета – ручје, Биомеханика доњег екстремитета – кук, Биомеханика доњег екстремитета – колено, Биомеханика доњег екстремитета – скочни зглоб, Биомеханика кичменог стуба.

Практична настава

Анатомске референтне равни и терминологија кретања, Анатомске референтне равни и терминологија кретања, Анатомске референтне осе и терминологија кретања, Анатомске референтне осе и терминологија кретања, Равнотежа и кретање, Равнотежа и кретање, Формула мишићне анализе, Анализа вежбе, Анализа спортске технике.

Литература

1)      Опавскy, П. (1976). Основе биомеханике. Београд: Научна књига.

2)      Hall, S.J. (2003). Basic biomechanics. New York: McGraw-Hill Higher Education

3)      Бубањ, Р. (1997). Основи примењене биомеханике у спорту. Ниш: Пергамент

4)      Бубањ, Р. (1997). Основи примењене биомеханике у кинезиологији. Ниш: Пергамент

5)      Whiting, W.C., Rugg, S. (2006). Dynatomy – Dynamic Human Anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics

6)      McGinnis, P.M. (2005). Biomechanics of Sport and Exercise – 2nd Edition. Champaign, IL: Human Kinetics

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, консултације, ваннаставне активности

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања   писмени испит 55
практична настава 30 усмени испт  
колоквијум-и 15 теренски рад  
семинар-и      
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата