ОПШТА АНАТОМИЈА ЧОВЕКА

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ОПШТА АНАТОМИЈА ЧОВЕКА
Наставник/наставници: Проф. др Љубица Стојшић-Џуња, Проф. др Мирела Ерић, Проф. др Душица Марић, Доц. др Синиша Бабовић, Доц. др Бојана Крстоношић, Проф. др Биљана Срдић Галић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Упознавање студената са основама анатомије локомоторног система (кости, зглобови и мишићи).

Исход предмета

Исход предмета је стицање основних теоријских и  практичних знања из анатомије локомоторног система која ће представљати основу за разумевање покрета људског тела и механизама одржавања постуре.

Садржај предмета

Теоријска настава

Анатомска терминологија, оријентационе равни у анатомији, општа остеологија (подела скелета на аксијални и апендикуларни, врсте костију, функција), кости руке, кости ноге, кости кичменог стуба, кости грудног коша, кости главе, општа артрологија (врсте спојева, делови зглоба, покрети), функционална артрологија (спојеви руке, спојеви ноге, спојеви трупа, спојеви главе и врата), општа миологија (подела мишића, функција), функционална миологија (мишићи руке, мишићи ноге, мишићи трупа, мишићи главе и врата). Анатомија респираторног система, анатомија дигестивног система, анатомија циркулаторног система, анатомија ендокриног система, анатомија урогениталног система, анатомија централног нервног система (мозак, кичмена мождина), анатомија периферног нервног система, анатомија чула

Практична настава

Кости руке, кости ноге, кости кичменог стуба, кости грудног коша, кости главе, спојеви руке, спојеви ноге, спојеви трупа, спојеви главе и врата, мишићи руке, мишићи ноге, мишићи трупа, мишићи главе и врата.

Анатомија респираторног система, анатомија дигестивног система, анатомија циркулаторног система, анатомија ендокриног система, анатомија урогениталног система, анатомија централног нервног система, анатомија периферног нервног система, анатомија чула.

Литература:

Обавезна литература:

Обрадовић Д.(2015). Локомоторни систем. Нови Сад: ФБ принт

1)      Препоручена литература:

Обрадовић Д. (2016). Спланхнологија. Нови Сад: ФБ принт

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава: 2
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми и консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току вежби 30 Усмени испит 70