Одбојка

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: ОДБОЈКА / ОА1
Наставник/наставници: др Сунчица Почек
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Намена и циљ предмета је да студенти овладају основама одбојкашке игре (техничка, тактичка, физичка и теоријска припрема) и да усвојена спортско-техничка знања примене у непосредној пракси.

Исход предмета

Студент који успешно испуни све предметне обавезе, биће оспособљен да реализује програмске садржаје из одбојке у основној и средњој школи, да „препозна“, усмери и селектира на бази јасних критерија (батерија мера и тестова) најдаровитије ученике и ученице за врхунска спортска остварења у одбојци, да самостално планира и програмира рад у школској одбојкашкој секцији и одбојкашком клубу, да несметано настави своје даље теоријско и практично усавршавање у одбојци.

Садржај предмета

Теоријска настава

Настанак и развој одбојке, крактеристике савремене одбојке, структура психосоматских димензија одбојкаша и одбојкашица, селекција и рана спортска специјализација у одбојци, одбојка у школи (план и програм рада за основну и средњу школу), техничка припрема, тактичка припрема, физичка припрема, теоријска припрема, правила одбојкашке игре, планирање и програмирање стручног рада у одбојци, батерија мера и тестова за процену особина и способности, статистичко праћење и анализа одбојкашке утакмице, периодизација спортског тренинга у одбојци, припрема и вођење одбојкашке екипе.

Практична настава

Одбојкашки ставови и кретања, одбијање лопте прстима, одбијање лопте подлактицама, сервис, пријем сервиса, дизање лопте за смеч, смеч, блок, одбрана поља, једноставни тактички системи игре, сложени тактички системи игре.

Литература

1)      Selinger, A., & Ackermann-Blount, J. (1986). Arie Selinger’s Power Volleyball: The Complete Guide to the Sport by the Coach of the Silver-medal-winning US Women’s Olympic Volleyball Team. St. Martin’s Press.

2)      American Volleyball Coaches Association. (2018). Volleyball Skills & Drills. Human Kinetics.

3)      Kenny, B., & Gregory, C. (2012). Odbojka: Koraci do uspeha. Data Status.

4)      Oldenburg, S. (2014). Complete conditioning for volleyball. Human Kinetics.

5)      УОСС. (2017). Правила игре. Београд: УОСС.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 40
колоквијуми 10 усмени испт 40
похађање наставе   тест  
семинар-и      
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата