ОДБОЈКА

 

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ОДБОЈКА
Наставник/наставници: Проф. др Сунчица Почек
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Намена и циљ предмета је да студенти овладају основама одбојкашке игре (технике, тактике и службеним правилима), како би усвојена знања применили у пракси.

Исход предмета

Студент који је успешно савладао све предметне обавезе, оспособљен је да: 1) Реализује програмске садржаје из одбојке у основној и средњој школи, 2) Препозна, усмери и селектира на основу батерије мера и тестова талентоване ученике са предиспозицијама за врхунска спортска остварења у одбојци, 3) Самостално планира и програмира рад у школској одбојкашкој секцији и одбојкашком клубу.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља: Настанак и развој одбојке, 2. недеља: Карактеристике савремене одбојке, 3. недеља: Правила игре, 4. недеља: Моторно учење и контрола у одбојци, 5. недеља: Редослед обучавања техничко-тактичких елемената одбојке, 6. недеља: Дизање лопте за смеч у одбојци, 7. недеља: Пријем сервиса у одбојци, 8. недеља: Смеч у одбојци, 9. недеља: Сервис у одбојци, 10. недеља: Блок у одбојци, 11. недеља: Одбрана поља у одбојци, 12. недеља: Композиције тима у одбојци, 13. недеља: Организација напада у одбојци, 14. Организација одбране у одбојци, 15. недеља: Дијагностика у одбојци.

Практична настава

1. недеља: Одбојкашки ставови и кретања, 2. недеља: Техника одбијања лопте прстима, 3. недеља: Техника одбијања лопте подлактицама, 4. недеља: Спорт специфични ударац по лопти са тла (без скока), 5. недеља: Сервис, 6. недеља: Пријем сервиса, 7. недеља: Дизање лопте за смеч, 8. недеља: Смеч, 9. недеља: Блок, 10. недеља: Одбрана поља, 11. недеља: Увежбавање, 12. недеља: Једноставни тактички системи игре, 13. недеља: Сложени тактички системи игре, 14. недеља: Увежбавање, 15. Колоквијум

Литература:

Обавезна литература:

1.       Почек, С. (2020). Одбојка. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања.

2.       Препоручена литература:

3.       Селинџер, А. (2000). Снажна одбојка. Београд: Пекограф.

FIVB. Званична правила игре. Београд: Удружење одбојкашких судија Србије, ОСС.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми и консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 10 Писмени испит 40
Правила игре – тест 10    
Колоквијуми – тестови 10    
Практични део – вежбе 30