Нови студијски програм мастер академских студија (у процесу акредитације)

Савладавањем програма мастер академских студија физичког васпитања и спорта, студенти стичу генеричке и специфичне компетенције неопходне за комплексне професионалне задатке у физичком васпитању и спорту, за учешће у научноистраживачком раду и даље учење и образовање.

Опште компетенције: напредна знања из струке; способност анализе и синтезе, способност учења; способност примене знања у пракси; усмена и писмена комуникација на српском језику; вештине информационог менаџмента; способност за самосталан рад; познавање енглеског језика (стручнидискурс); способност тимског рада; способност ефективне комуникације са стручњацима других профила; способност рефлексивне праксе; интерперсоналне вештине.

Специфичне компетенције: примена стечених проширених и продубљених знања из физичког васпитања и спорта; интегрисање знања из матичне дисциплине и других научних дисциплина од значаја за физичко васпитање и спорт; саопштавање знања на кохерентан и логичан начин; познавање и разумевање домета научних истраживања у физичком васпитању и спорту, актуелних трендова и научних изазова; способност да се критички анализира постојећа пракса физичког васпитања и спорта; оспособљеност за развијање ефективних наставних/тренажних програма заснованих на базичним принципима хуманог раста и развоја и актуелним научним сазнањима.

Исходи учења: дијагностиковање антрополошког статуса; дизајнирање, праћење и вредновање ефеката кинезиолошких програма; анализа постојеће праксе физичког васпитања и спорта; селекција и коришћење стручних и научних информација, учествују у изради стручних и научних радова.

 

Студијски програм: Мастер професор физичког васпитања и спорта

Књига предмета студијског програма мастер професор физичког васпитања и спорта