Ненаставно особље

Наставници Сарадници Истраживачи

Служба за правне, кадровске, административне послове и послове јавних набавки
1. Иван Краиновић – секретар Факултета
2. Здравка Ајдуковић – пословни секретар
3. Гордана Шајнов – стручно-технички сарадник
за кадровске и опште послове
4. Снежана Рашевић – стручно-технички сарадник за кадровске и опште послове
5. Зоран Михајловић – курир
6. Др Стеван Савић – самостални стручно-технички сарадник за ваннаставне активности
7. Марта Пете – виши стручно-технички сарадник
за рад за остале делатности (архива)
8. Силвија Илић – кафе куварица

Служба за студије и студентска питања
1. Биљана Бировљев – самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – шеф службе за студије и студентска питања
2. Ерика Мадић – виши стручно-технички сарадник за студије и студентска питања на студијама првог степена
3. Наска Молнар – виши стручно-технички сарадник за студије и студентска питања на студијама првог степена
4. Виолета Радиновић – виши стручно-технички сарадник за студије и студентска питања на студијама првог степена
5. Ђорђе Борош – виши стручно-технички сарадник за студије и студентска питања на студијама другог и трећег степена
6. Силвија Орлић – самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања на студијама другог и трећег степена

Канцеларија за међународну сарадњу и односе са јавношћу
1. Бојана Харисон – самостални стручно-технички сарадник за међународну сарадњу и односе са јавношћу
2. Тамара Зличић – самостални стручно-технички сарадник за међународну сарадњу и односе са јавношћу

Служба за финансијске и рачуноводствене послове
1. Горан Јаничић – руководилац финансијско-рачуноводствених послова – шеф службе за финансијске и рачуноводствене послове
2. Гордана Кежић – референт за финансијско-рачуноводствене послове
3. Сања Мирковић – референт за финансијско-рачуноводствене послове

Служба за библиотечке послове и информациону делатност
1. Петар Протић – самостални стручно-технички сарадник за рад у библиотеци – шеф службе за библиотечке послове и информациону делатност
2. Ранка Живковић – виши стручно-технички сарадник за рад у библиотеци

Служба за послове инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите
1. Драган Јестровић – портир
2. Петар Лукић – портир
3. Мирослав Ћурчић – портир
4. Ђорђе Тадић – портир
5. Вукашин Димитријевић – портир
6. Предраг Остојић – портир
7. Младен Рашевић – домар
8. Тања Станковић – чистачица
9. Нада Томишић – чистачица
10. Милка Балабан – чистачица
11. Зорица Шушаков – чистачица
12. Верица Васиљевић – чистачица
13. Светлана Димитријевић – чистачица
14. Славица Митровић – чистачица
15. Борка Плавшић – чистачица
16. Миланка Бјелобрк – чистачица
17. Дивна Ђорђевић – чистачица

 

Лице за заштиту података о личности и лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:

Иван Краиновић

Служба за послове инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите
др Стеван Савић
Зоран Михајловић
Канцеларија за међународну сарадњу
Служба за наставу и студентска питања
Служба за послове инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите
Служба за библиотечке послове и информациону делатност
Служба за финансијске и рачуноводствене послове
Служба за правне, кадровске, административне послове и послове јавних набавки
Служба за послове инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите
Опис фотографије:

Драган Јестровић, Петар Лукић, Мирослав Ћурчић, Ђорђе Тадић, Вукашин Димитријевић, Предраг Остојић

Наставници Сарадници Истраживачи