Научно-истраживачки рад у физичком васпитању, фитнесу и здрављу

Студијски програм: МАС – Физичко васпитање, физичка активност и здравље
Назив предмета: Научно истраживачки рад у физичком васпитању, фитнесу и здрављу
Наставник/наставници: Проф. др Патрик Дрид, Асис. Никола Тодоровић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета

Стицање основних теоријских и практичних знања о методологији научно-истраживачког рада. Разумети и знати објаснити основе методологије истраживачког рада у подручју физичког васпитања, физичке активности и здравља. Разумети логику научно-истраживачког рада.

Исход предмета

Након завршетка овог студијског програма, студенти треба да знају:

Кључна питања у истраживачким методама. Технике прикупљања података. Квалитативне технике анализе података. Квантитативне технике анализе података Студенти знају начела истраживања и статистику за спортске науке и здравље. Буду оспособљени да конципирају и воде пројекат научног истраживања, као и да напишу и одбране мастер рад.

Садржај предмета

Теоријска настава

Недеља 1 Процес истраживања 1; Природа и сврха истраживања 2; Разумевање процеса истраживања. Недеља 2 Преглед литературе, читање и процена извештаја о резултатима истраживања.

Недеља 3 Развој плана истраживања, етничка питања у истраживању. Недеља 4 Избор истраживања. Узроковање.

Недеља 5 Врсте и типови истраживања, описна истраживања. Квалитативна истраживања. Недеља 6 Мета-анализа.

Недеља 7 Историјска а и акциона истраживања. Недеља 8 Анализа података.

Недеља 9 Дескриптивна статистика.

Недеља 10 Инференцијалне анализа података. Недеља 11 Мерење у истраживању.

Недеља 12 Писање и извештавање. Недеља 13 Развој предлога истраживања.

Недеља 14 Писање извештаја истраживања. Недеља 15 Закључак

 

Практична настава

Практична настава од 1-15 недеље, прати недељни тематски план теоријске наставе.

Литература

Ted Baumgartner, Larry Hensley (2012). Conducting & Reading Research In Kinesiology. Mcgraw-Hill.

Jerry R. Thomas, Jack K. Nelson, Stephen J.Silverman (2005). Research Methods in Physical Activity-5th Ed. Champaign, IL: Human Kinetics.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, е-учење, самосталан рад студената, менторски рад, консултације с наставником. Заједничко или групно решавање постављених проблема и закључивање.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 30 писмени испит
практична настава усмени испит 40

 

колоквијум-и 20 ……….
семинар-и 10
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 2 странице А4 формата