Научна истраживања у физичком васпитању и спорту

Студијски програм: Мастер професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА У ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ И СПОРТУ
Наставник/наставници: Проф. др Патрик Дрид, Доц. др Младен Микић, Асис. Никола Тодоровић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема
Циљ предмета

Упознавање студената са циљевима, методама и организацијом научног истраживања у области спорта и физичког васпитања.

Исход предмета

Оспособљеност студената да:

дефинишу проблем научног истраживања; израде нацрт истраживања;

правилно примењују статистичке методе;

самостално реализују истраживање.

Садржај предмета

Теоријска настава

Експериментални нацрти истраживања у физичком васпитању и спорту. Дефинисање истраживачког проблема, предмета и циља истраживања. Пројектовање истраживачког рада (фаза реализације и структура пројекта). Избор варијабли, мерење, тестирање и процењивање. Писање научног рада.

 

Практична настава

Дескриптивне карактеристике. Релације између варијабли. Разлике између група ентитета. Непараметријске технике. Кинезиометрија.

Литература

1.      Endru D, Pedersen P, Mekevoj Č. (2022). Istraživačke metode i dizajn u sportskom menadžmentu (str. 31-228). Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

2.      Thomas JR, Nelson JK, & Silverman, S. J. (2015). Research methods in physical activity. Champaign: Human

Kinetics. ISBN-10: 1450470440, ISBN-13: 978-1450470445

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Фронтални метод (предавања), самосталан рад студената, менторски рад, групно решавање постављених проблема, интерактивне радионице и дискусија, консултативна настава.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит
практична настава 10 усмени испит 30
колоквијум-и 20
презентација пројекта 30