Напредна физичка припрема

Студијски програм: Мастер професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: НАПРЕДНА ФИЗИЧКА ПРИПРЕМА
Наставник/наставници: Проф. др Јелена Обрадовић, Проф. др Марко Стојановић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов:
Циљ предмета

Циљ предмета је да се студенти оспособе за самостално програмирање тренинга физичке припреме у врхуском спорту, као и за дизајнирање рада са спортистима краћег и дужег вежбачког стажа, различитих перформанси и спортског постигнућа. Циљ се остварује кроз низ посебних задатака: савладавање програмирања тренинга аеробне издржљивости, тренинга анаеробне издржљивости, флексибилности, снаге, експлозивне снаге,

брзине и агилности.

Исход предмета

Стручњак из области спорта и физичког васпитања способан да сам споведе дијагностику (снимање тренитнг и пратећег стања, као и ихода тренинга) спортиста различитог узраста, пола и тренажног искуства. На основу дијагнозе стања способан да програмира рад на физичкој припреми и изради програм рада за побољшање

издржњивости, гипкости, снаге, експлозивности, брзине и агилности.

Садржај предмета

Теоријска настава

Адаптације на анаеробне тренажне програме. Адаптација на тренажне програме за развој аеробне издржљивости. Загревање и тренинг флексибилности. Програмирање тренинга снаге. Програмирање плиометријског тренинга и технике извођења вежби. Дизајнирање програма за развој брзине и агилности.

Дизајнираер програма за развој аеробне издржљивости. Периодизација.

Литература

1. Cardinale, M., Newton, R., & Nosaka, K. (Eds.). (2011). Strength and conditioning: biological principles and practical applications. John Wiley & Sons.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 0
Методе извођења наставе

У настави се користе методе живе речи, методе очигледности (путем видео записа, тренинга ин виво и слично) у фронталној организацији рада и у раду по мањим групама. Израде практичних семинара реализују се

појединачно или у малим групама (2-3).

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит
практична настава усмени испит 50
колоквијум-и 20
семинар-и 20