Напредна дијагностика

Студијски програм: Мастер професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: НАПРЕДНА ДИЈАГНОСТИКА
Наставник: Проф. др Сергеј Остојић, Проф. др Горан Васић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема
Циљ предмета

Руковођење напредним дијагностичким процедурама у области спорта и вежбања. Разумевање савремене

методологије аналитике у спорту и физичком васпитању. Посебни протоколи за тестирање врхунских спортиста и других посебних група.

Исход предмета

Оспособљавање за извођење и тумачење резултата лабораторијских и теренских функционалних дијагностичких протокола. Познавање процедура мерења и контрола тестирања у појединим подручјима физиолошке дијагностике (аеробна и анаеробна способност, мишићна сила и снага, морфолошки простор). Стицање вепштина функционалне

дијагностике посебних група (деца, болесници, гојазне особе).

Садржај предмета

Теоријска настава

Обезбеђивање квалитета и стандардизација у функционалној дијагностици; Напредне методе процене максималне анаеробне моћи и капацитета;

Транзитивне промене биохемијских варијабли и актуелности концепта анаеробног прага; Напредна антропометрија и морфолошке анализе;

Управљање дијагностиком силе и снаге у кинезиологији; Значај мониторисања флексибилности;

Проблеми дијагностике посебних група;

Дијагностички критеријуми према полу, узрасту и спортској дисциплини.

Литература

1.      Остојић СМ. (2016). Дијагностика у спорту. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања.

2.      Morrow JR et al. (2006). Measurement and Evaluation in Human Performance. Champaign, IL: Human Kinetics.

3.      Australian Institute of Sport (2013). Physiological Tests for Elite Athletes (2nd ed). Champaign: HK.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Вежбе: 1
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 20 усмени испит 50
семинарски рад 10
колоквијум 20