Моторичко учење и контрола

Студијски програм: Мастер професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: МОТОРИЧКО УЧЕЊЕ И КОНТРОЛА
Наставник/наставници: Проф. др Зоран Милошевић, Асис. Маријана Синђић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема
Циљ предмета

Разумевање појмовно-предметних и методолошких детерминанти моторичког понашања, посебно теорија моторичког развоја, моторичког учења и моторичке контроле. Увиђање сложеног механизма појединих фаза стицања моторичких вештина и доприноса бројних фактора у процесу њиховог учења. Спознаја процеса мотивације, обраде информација, меморисања (ретенције), трансфера и практичних импликација у моделовању и реализацији појединих програма моторичких задатака од детињства и адолесценције до зрелог

доба и старења.

Исход предмета

Оспособљеност у процени и управљању сложеним механизмима моторичког понашања човека, посебно у односу на законитости моторичког развоја, моторичког учења и моторичке контроле.

Садржај предмета

Теоријска настава

Теорије моторичког понашања; Теорије моторичког учења; Дефиниција и класификација моторичких вештина; Фазе стицања моторичких вештина; Моторичка контрола; Сензорни и перцептивни доприноси моторичкој контроли; Мерење моторичког извођења и учења; Моторички програми; Процесирање информација и доношење одлука; Пажња и памћење; Повратне информације; Трансфер моторних вештина; Контекстуална интерференција; Примена наученог у обликовању моторичких задатака (програма), вежбања и тренажног процеса деце и адолесцената, вежбача у зрелом добу и у периоду старења.

 

Практична настава

Класификација моторичких вештина; Мерење моторичког учења – дизајнирање експеримента, количина учења, повратне информације, ретенција, напредовање у учењу, трансфер; Систем моторичке контроле

отвореном и затвореном петљом.

Литература

1.      Schmidt, R., Lee T., Winstein C., Wulf, G., Zelaznik, H. (2019). Motor Control and Learning (A Behavioral Emphasis). Human Kinetics, ISBN: 978-1-4925-4775-4

2.      Schmidt, R., Lee T. (2020). Motor Learning and Performance (From Principles to Application). Human Kinetics. ISBN: 978-1-4925-7118-6

3.      Lee, T. D. (2011). Motor control in every day actions. Human Kinetics. ISBN-13:978-0-7360-

8393-5

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 30
практична настава 10 усмени испит 30
колоквијум-и
семинар-и 20