Моторички развој током живота

Студијски програм: МАС – Физичко васпитање, физичка активност и здравље
Назив предмета: Моторички развој током живота
Наставник/наставници: Проф. др Јелена Обрадовић, Проф. др Борис Поповић, Проф. др Милан Цветковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема
Циљ предмета

Циљ овог предмета јесте да студенти схвате како се у току сазревања хронолошка и биолошка старост разликују и како функционална ограничења утичу на развој моторних способности и вештина. Развијање знања о развоју тела, хуманих локомоција и моторичких способности у периоду раста и развоја, зрелости, као и сатрости.

Исход предмета

Након одслушаног предмета студенти ће моћи да користе практичне алате везане за вежбање деце и старих, а који се заснивају на сазнањима о развоју и променама моторике децe и старих.

Садржај предмета

Теоријска настава

Недеља 1. Основни концепти. Дефинисање моторног развоја. Ограничења: Модел за проучавање моторног развоја. Развојни парадокс: универзалност против варијабилности.

Недеља 2. Теоретске перспективе у моторном развоју. Перспектива сазревања. Перспектива обраде података. Еколошка перспектива. Принципи кретања и стабилности. Разумевање начела кретања и стабилности. Коришћење принципа кретања и стабилности како би се уочиле и исправиле грешке.

Недеља 3. Физички раст, сазревање, и старење. Пренатални развој. Постнатал развој. Недеља 4. Рани моторни развој, рефлексне реакције и спонтани покрети.

Недеља 5. Развој локомоција (пузање, ходање, трчање).

Недеља 6. Развој природних, базичних кретања (пењање, вучење, гурање, хватање) Недеља 7. Развој балистичких кретања (бацање, скакање, шутирање).

Недеља 8. Развој перцепције. Визуелни развој. Кинестетички развој. Аудитивни развој. Недеља 9. Улога акције у перцепцији. Постурална контрола и равнотежа.

Недеља 10. Социјална и културна ограничења у моторном развој. Друштво и социјализација као ограничења у животној средини. Остала социо-културна ограничења: раса, етничка припадност, и друштвено-економски статус.

Недеља 11. Психолошка ограничења у моторном развоју. Самопоуздање. Мотивација. Знање као функционално ограничење у моторном развоју. Меморија. Брзина когнитивних функција.

Недеља 12. Ниво кардиореспираторне издржљивости током живота. Физиолошке реакције на краткорочно вежбање. Психо-социјални одговори на продужено вежбање.

Недеља 13. Ниво снаге и флексибилности током живота. Недеља 14. Стање моторичких способности у периоду старости.

Недеља 15. Преглед стања моторичких способности током свих животних периода.

 

Практична настава

Недеља 1. основе опланирања рада на моторичким способностима људи Недеља 2. праћење раста и развоја – антропометријска тестирања

Недеља 3. праћење моторичког развоја – тестирање моторниг, постуралних и фундаменталних рефлекса новорођенчета и инфанта

Недеља 4. праћење моторичког развоја – моторички тестови за период малог детета

Недеља 5. праћење моторичког развоја – моторички тестове за период предшколског детета

Недеља 6. праћење моторичког развоја – моторички тестови за период млађешколског детета Недеља 7. праћење моторичког развоја – моторички тестови за период адолесценције Недеља 8. праћење моторичког развоја – моторички тестови за период старости

Недеља 9. перцепција, анализа и стимулација пузања код деце Недеља 10. перцепција, анализа и стимулација ходања код деце Недеља 11. перцепција, анализа и стимулација трчања код деце Недеља 12. перцепција, анализа и стимулација скакања код деце

Недеља 13. перцепција, анализа и стимулација бацања и хватања код деце

Недеља 14. методика рада на моторичким способностима старих особа – снага, гипкост Недеља 15. методика рада на моторичким способностима старих особа – издржљивост

Литература

Хејвуд, К.М. и Гечел, Н. (2017). Моторички развој током живота, Универзитет Црне Горе. (97-228 стр.)

Van Norman, K.A. (2010). Exercise and Wellness for Older Adults, Human Kinetics (str 30-137 prevod na srpski profesora)

Број часова активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Аудитивно – визуелна предавања са укључивањем комуникације. Самостални рад студента на планирању и програмирању вежбања са циљем развоја одређених моторичких способности и природних облика кретања. Анализа видео записа различитих индивидуа у кретању (пузања, ходања, трчања, скакања). Рад у малим групама и индивидуално.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 30 писмени испит
практична настава усмени испит 40
колоквијум-и 20 ……….
семинар-и 10
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 2 странице А4 формата