МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ
Наставник/наставници: Проф. др Јелена Обрадовић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ предмета је оспособити студенте да самостално уоче промене у моторичком развоју човека, како еволутивне, тако и инволутиве, на бази сазнања о развоју моторичких способности човека у различитим периодима живота и под утицајем различитих фактора утицаја (спољашњим и унутрашњим). Такође оспособити студенте да примене адекватне методе рада за интервенцију у стимулацији развоја координације, прецизности, равнотеже, гипкости, издржљивости, брзине и снафе, у различитим животним периодима.

Исход предмета

Знање о моторичким способностима човека које пружа основу за опсервацију и закључивање о нивоу развоја моторике појединца и потребним интервенцијама. Самостално дијагностиковање стања моторичких способности појединаца и могућности интервенисања у смеру стимулације моторног развоја или умањења инволутивних промена насталих услед биолошког развоја или спољашњих фактора.

Садржај предмета

Теоријска настава

Обухвата сазнања из области дефинисања моторичког развоја са факторима утицаја, теоријама о моторном развоју (теорије сазнања иобраде информација) каи и принципима кретања и стабилности покрета. Такође обухваћена су сазнања о перцепцијско мотоичком развоју као што је сензорно перцепцијски развој (чула вида, слуха и кинестезије) постурална контрола, прецизност и равнотежа. Посебна пажња усмерена је на развој издржљивости (физиолошке реакције на краткотрајне и дуготрајне активности) снаге и гипкости.

Практична настава

Практична настава обухвата методе рада на побољшању или утицају на факторе развоја и ометајуће факторе при раду на моторичким способностима. Посебна пажња обраћа се на методику рада на координацији, прецизности, равнотежи, гипкости, издржљивости, брзини и снази, у различитим животним периодима.

Литература:

Обавезна литература:

Хејвуд, К., Гечел, Н. (2017) Моторички развој кроз живот, Подгорица: Универзитет Црне Горе

Препоручена литература:

/

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе

Теоријска настава реализује се екс катедра са комбиновањем групних радионица и коришћењем аудио визуелних помоћних средстава за рад.

Практична настава реализује се у групама до 30 студената, на отвореним или затвореним спортским теренима. Методе демонстрације, живе речи и практичног понављања се фаворизују у раду.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Практична настава 25 Писмени испит 50
Колоквијуми 10    
Семинари 15