MOДЕРАН ПЛЕС

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: MOДЕРАН ПЛЕС
Наставник/наставници: Проф. др Борис Поповић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Упознавање студената са основним појмовима у модерном плесу. Упознавање са разноврсним плесним дисциплинама и стиловима модерног плеса. Упознавање са могућностима трансформације антрополошких димензија деце и омладине под утицајем садржаја модерног плеса. Примена садржаја модерног плеса у рекреацији и спорту. Усвајање базичних кретања и техничких елемената класичног балета, јазз и савременог плеса, стрит плесова. Практична оспособљеност за самосталну реализацију садржаја модерних плесова за све узрасте уз способност естетски и технички правилне демонстрације.

Исход предмета

Студент који је успешно реализовао све предметне обавезе: 1) Познаје настанак и развој различитих плесних дисциплина и стилова модерног плеса; 2) Сагледава место и улогу модерних плесова у настави физичког васпитања, рекреацији, као и у свакодневном животу свих узрасних категорија; 3) Добро познаје значај практичне примене садржаја модерног плеса на трансформацију антрополошких димензија деце и омладине; 4) Оспособљен је за самосталну реализацију садржаја модерних плесова у настави физичког васпитања, рекреацији и спорту.

Садржај предмета

Теоријска настава

Настанак и историјски развој модерног плеса у свету и Србији. Примена модерног плеса у физичком васпитању, спорту и рекреацији. Релације модерног плеса и антрополошких димензија човека (морфолошке карактеристике, моторичке, функционалне, когнитивне способности, конативне карактеристике, социолошки статус и др) у свим узрасним групама. Такмичења у модерном плесу. Фактори успеха у модерном плесу. План и програм рада плесног клуба. Тенденције развоја модерног плеса у свету и код нас.

Практична настава

Базична техника и методика обучавања елемената класичног балета. Техника извођења и методика обучавања елемената јазз и савременог плеса. Приказ основних стилова стрит плесова. Техника и методика обучавања диско плеса и хип хопа. Физичка припрема у модерном плесу.

Литература:

Обавезна литература:

Никифорова, А. (2005). Основи класичног балета. Београд: Завод за уџбенике.

Препоручена литература:

Фолкс, Џ. (2008). Модерна Тела. Београд: Цлио.

Giordano, G. (1992). Jazz dance class. USA: Princeton Book Company.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Присуство на настави 30 Писмени испит 15
Активност у току наставе 10 Усмени испит 15
Колоквијум 30