МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Наставник/наставници: Проф. др Маја Батез
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Положен предмет Основе физичког и здравственог васпитања
Циљ предмета

Стицање знања о методици обучавања и формирању моторних вештина, учење наставних стратегија, мера обезбеђења и оптимизације процеса обучавања и вежбања, повезивање стечених знања са праксом и припрема за професионално занимање наставника физичког и здравственог васпитања.

Исход предмета

Студент који успешно реализује све предметне обавезе, моћи ће да разликује учење од памћења, опише промене у обради информацији приком учења моторичних вештина у зависности од узраста, дефинише методе организивања вежбања и опише утицај сваке од њих на учење, познаје организацију вежбања на одговарајучи начин према циљу и учинку ученика, изради упутства за лакше учење, самостално реализује наставни процес наставе физичког и здравственог васпитања у основној и средњој школи, дефинише индиректне и директне методе наставе.

Садржај предмета

Теоријска настава

Когниција, учење и памћење, Пажња, Обрада информација и Повратна информација, Учење моторних вештина, Моторички програми и осмишљавање вежбања, Формирање моторних навика, физиолошки аспект, Организација наставног рада и наставни приступи и стратегије, Индиректне и директне методе наставе, методе обучавања, Управљање одељењем, Вредновање постигнућа ученика, Портфолији и дневници, Опрема и објекти, Безбедност на часу, Професионална одговорност, Права и обавезе наставника и најбоље праксе, Наставни планови и програми, Настава као васпитно-образовни процес, Планирање и програмирање у настави физичког и здравственог васпитања.

Практична настава

Технологија планирања часа физичког и здравственог васпитања у основној школи;  Технологија планирања часа физичког и здравственог васпитања у средњојј школи Планирање и програмирање наставног рада;  Реализација наставног процеса у основној школи;  Реализација наставног процеса у основној школи;;

Литература:

Обавезна литература:

Thomas, K.T., Lee, A.M., & Thomas J.R. (2008). Metode fizičkog vaspitanja za nastavnike u osnovnoj školi. Data Status.

Препоручена литература:

Батез, М. (2021). Час физичког и здравственог васпитања. Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

 

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 10 Усмени испит 40
Активност у току вежби 30    
Колоквијуми 20