Менаџмент ризика у физичком васпитању и спорту

Студијски програм : Мастер професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: МЕНАЏМЕНТ РИЗИКА У ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ И СПОРТУ
Наставник/наставници: Проф. др Небојша Максимовић, Доц. др Раденко Матић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Након завршеног учења студенти ће стећи опште компетенције о безбедности и добробити свих учесника у спорту и физичком васпитању, систематски приступ безбедности, и бити упознати са свим алатима који су им потребни за израду свеобухватног плана управљања организационим ризиком.

Студенти ће овладати важним принципима укљученим у процену, планирање и контролу материјалних, временских, финансијских и организационих ризика.

Овладавање знањима из примењеног менаџмента ризика у спорту и физичком васпитању омогућиће студентима поједностављен приступ у креирању плана управљања ризиком. Овај план може пронаћи своју намену у изради свеобухватног плана за спортску организацију или појединачних планова за различите

спортове и спортске догађаје.

Исход предмета

Студенти који успешно савладају све обавезе из предмета оспособљени су да:

испитају потенцијалне ризике укључене у појединачне садржаје у спорту и физичком васпитању,

прихвате најважније правне принципе, уговоре, статуте, који ће им помоћи да се боље припреме за поштовање Закона о спорту и спрече судске спорове у различитим активностима спортских организација,

поседују знање о покривености потраживања од осигурања, што омогућава детаљне информације о сваком сегменту менаџмента ризика у спорту и физичком васпитању,

изврше превенцију незгода у области спорта и физичког васпитања, а начином управљања ситуацијом након инцидента смање штетне утицаје,

поседовањем знања о менаџменту ризика у спорту и физичком васпитању, шире сагледавају и друге

организационе проблеме, као и изграде специфичан начина мишљења у контексту управљања ризиком.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. Увод у управљање ризиком у спорту и физичком васпитању; 2. Немар; 3. Стандард бриге; 4. Одбрана од немара; 5. Процес удеса и управљање безбедношћу; 6. Узроци несреће и управљање безбедношћу; 7. Потраживања из осигурања и судски спорови; 8. Планови управљања ризиком у ванредним ситуацијама и катастрофама; 9. Процена ризика у спорту и физичком васпитању; 10. Контрола ризика; 11. Управљање ризиком; 12. Одговор после инцидента; 13. Планови акције за ванредне ситуације; 14. Управљање

инцидентом; 15. Управљање кризама.

Литература

1.      Schwarz, E., Hall, S., & Shibli, S. (2019). Sport Facility Operations Management: A Global Perspective (3rd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429026102

2.      Aicher, T. J., Newland, B. L., & Paule-Koba, A. L. (2019). Sport facility & event management: Jones & Bartlett Learning.

3.      Ammon, R., Southall, R. M., & Nagel, M. S. (2016). Sport Facility Management: Organizing Events and

Mitigating Risks: Fitness Information Technology.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 0
Методе извођења наставе

Предавања, практичне вежбе, консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 20 писмени испит 60
практична настава усмени испит
колоквијум-и 20