Механизми болести

Студијски програм: МАС – Физичко васпитање, физичка активност и здравље
Назив предмета: Механизми болести
Наставник/наставници: Проф. др Сергеј Остојић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема
Циљ предмета

Разумети молекуларне и патофизиолошке основе најчешћих акутних и хроничних болести (нпр. кардиоваскуларне болести, метаболичке болести, малигне болести). Разумети у каквој су вези етиолошки фактори болести са различитим животним стиловима (нпр. седентаран начин живота, хипекалоријска

исхрана) и који су могући биолошки медијатори.

Исход предмета

Студенти ће бити оспособљени да на базичном нивоу анализирају механизме болести од молекуларног до системског нивоа, као и да да разумеју значај превентивних мера у контексту патофизиологије најчешћих болести, уклључујући гојазност, шећерну болест, мождани и срчани удар, и канцер.

Садржај предмета Теоријска настава Недеља 1. Увод у предмет.

Недеља 2. Основи молкуларне биологије Недеља 3. Механизми наследних болести. Недеља 4. Гојазност: патофизиологија Недеља 5. Механизми аутоимуних болести

Недеља 6. Механизми и патофизиологија инфективног синдрома.

Недеља 7. Механизми кардиоваскуларних болести (срчани удар и срчана слабост) Недеља 8. Механизми неуродегенеративних болести

Недеља 9. Дијабетес: патофизиологија Недеља 10. Малигне болести: патофизиологија Недеља 11. Токсични синдроми

Недеља 12. Болести повезане са исхраном Недеља 13. Трауматолошки механизми

Недеља 14. Патофизиологија психијатријских стања Недеља 15. Закључак.

Литература

Tomlison S (urednik). Mechanisms of Disease (2nd Edition), Cambridge University Press, 2008.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 0
Методе извођења наставе

Предавања, е-учење, самосталан рад студената, менторски рад, консултације с наставником. Заједничко или групно решавање постављених проблема и закључивање.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 30 писмени испит 40
практична настава усмени испит
колоквијум-и 20 ……….
семинар-и 10
*максимална дужна 2 странице А4 формата