Медицина животног стила

Студијски програм: МАС – Физичко васпитање, физичка активност и здравље
Назив предмета: Медицина животног стила
Наставник/наставници: Проф. др Сергеј Остојић, Асис. Јелена Сланкаменац
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета

Пружање основних знања неопходних студентима како би боље разумели ову нову област истраживања и праксе, укључујући најновија истраживања заснована на доказима о односима између фактора животног стила и болести. Циљ предмета је и стицање практичних знања о алатима неопходним за решавање растуће кризе јавног здравља користећи холистички приступ ка физичком и

менталном благостању.

Исход предмета

Након завршетка овог студијског програма, студент треба да буде у стању да: разматра глобално оптерећење од болести и факторе ризика савремене епидемије болести, покрива различите приступе исхрани (укључујући медитеранску исхрану и дијететске приступе заустављању хипертензије), разуме и примењује принципе медитеранског начина живота, холистички приступ здрављу и

добробити, као и да примењује алате превентивне медицине.

Садржај предмета

Теоријска настава

Недеља 1. Базични концепти: здравље, велнес и животни стил

Недеља 2. Епидемија болести животног стила: глобално оптерћење и фактори ризика Недеља 3. Компоненте нездравог животног стила

Недеља 4. Карактеристике и принципи здравог животног стила Недеља 5 Исхрана: од нутријената до образаца исхране Недеља 6. Популарни обрасци исхране широм света

Недеља 7. Медитеранска исхрана: обрасци и карактеристике Недеља 8. Медитеранска парадигма животног стила

Недеља 9. Физичка активност у региону Медитерана Недеља 10. Сан и ефекти на здравље

Недеља 11. Социјални живот и менаџмент стреса

Недеља 12. Медитерански животни стил у превенцији и третману метаболичких болести Недеља 13. Гојазност и тип 2 дијабетес у контексту медицине животног стила

Недеља 14. Дислипидемије и метаболички синдром у контексту медицине животног стила Недеља 15. Закључак.

Практична настава

Недеља 1. Дијетни модели и једнодневни план исхране – део 1 Недеља 2. Дијетни модели и једнодневни план исхране – део 2 Недеља 3. Креирање оброка у контексту Медитеранске исхране

Недеља 4. Процена различитих компоненти животног стила: физичка активност Недеља 5 Процена различитих компоненти животног стила: исхрана

Недеља 6. Процена различитих компоненти животног стила: сан Недеља 7. Процена различитих компоненти животног стила: стрес Недеља 8. Гојазност: студија случаја

Недеља 9. Тип 2 дијабетес: студија случаја Недеља 10. Хипертензија: студија случаја Недеља 11. Дислипидемија: студија случаја

Недеља 12. Метаболички синдром: студија случаја

Недеља 13. Неуродегенеративне болести и деменција: студија случаја Недеља 14. Мотивациони интервју и промена животног стила Недеља 15. Закључак

Литература

Sidossis LS, Kales SN. Textbook of Lifestyle Medicine. Wiley Blackwell (2022).

 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, практичне вежбе, е-учење, самосталан рад студената, менторски рад, консултације с наставником. Заједничко или групно решавање постављених проблема и закључивање.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 30 писмени испит 40
практична настава   усмени испит  
колоквијум-и 20 ……….  
семинар-и 10    
 
*максимална дужна 2 странице А4 формата