МЕДИЦИНА СПОРТА И ПРВА ПОМОЋ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: МЕДИЦИНА СПОРТА И ПРВА ПОМОЋ
Наставник/наставници: Проф. др Миодраг Драпшин
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Положен испит предмета –  Општа анатомија човека
Циљ предмета

Упознавање са позитивним и негативним деловањем,као и патолошким стањима телесног вежбања и спортских активности на организам. Упознавање са контролом здравља ученика и спортиста и оцена здравствене способности. Контрола функционалних способности и самоконтрола спортиста. Сарадња лекара и педагога физичке културе, односно спортског педагога. Указивање на несреће и повреде, класификација и квалификација спортских повреда и оштећења организма. Упознавање са спортском масажом, самомасажом, допинг средствима, као и морфолошким и функционалним карактеристикама ткива и органских система жене, полном диференцијацијом.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева

Садржај предмета

Теоријска настава

Теоријска настава обухвата наставне јединице које чине фундаментални део спортке медицине у циљу да подучи о основама спортке медицине. У склопу теоријске наставе обрађиваће се следеће јединице: Основни појмови из спортcке медицине и улога спортcког лекара, наука о спорту и вежбању кроз контекст спортске медицине, спортске повреде, специфичне повреде,спортисти са инвалидитетом, појмови у рехабилитацији, спортско срце, допинг у спорту.

Практична настава

Практична настава пратиће садржаје са теоријске наставе. У склопу теоријске наставе обрађиваће се следеће јединице: спортски преглед, улоге спортског лекара, специфични тестови процене функционалности зглоба рамена, специфични тестови процене функционалности зглоба колена, прва помоћ при повредама и оштећењима мишића, прва помоћ при повредама и оштећењима коштано-глобног система, технике масаже, рехабилитација спортских повреда.

Литература

1)      Обавезна литература

2)      Higgins, R., Brunker, P., & English, B. (2017). Osnove sportske medicine. Beograd: Data Status.

3)      Препоручена литература

4)      Основи спортске медицине. Виша школа за спортске тренере, Београд

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Теоријска предавања, практичне вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Теоријска предавања и вежбе 20 Писмени испит 60
Практична настава 10    
Семинари 10