Мастер студије

Циљеви студијског програма на мастер академским студијама задовољавају следеће исходе учења:

  • оспособљавају студенте за планирање, програмирање, реализацију и евалуацију наставе физичког васпитања и све друге стручно-педагошке активности наставника физичког васпитања у основној и средњој школи, у предшколској установи и на универзитету;
  • оспособљавају студенте за дизајнирање адекватних кретних програма и непосредан стручни рад са различитим групама здравог становништва;
  • омогућавају студентима да задовоље специфичне образовне потребе кроз реализацију изборног дела студијског програма;
  • омогућавају студентима да усвоје високе професионалне стандарде у функцији унапређења стручног рада у физичком васпитању и спорту;
  • формирају стручњаке који вреднују, цене и промовишу физичку активност као значајну одлику здравог начина живота;
  • оспособљавају студенте за тимски рад у контексту образовне установе и спортске организације;
  • оспособљавају студенте да користе и прате информационе ресурсе од значаја за даљи професионални развој;
  • омогућавају студентима стицање знања, вештина и вредности неопходних за наставак образовања на докторским студијама.

Опште компетенције: напредна знања из струке; способност анализе и синтезе, способност учења; способност примене знања у пракси; усмена и писмена комуникација на српском језику; вештине информационог менаџмента; способност за самосталан рад; познавање енглеског језика (стручни дискурс); способност тимског рада; способност ефективне комуникације са стручњацима других профила; способност критике и самокритике; интерперсоналне вештине.

Специфичне компетенције: стицање проширених и продубљених знања из физичког васпитања и спорта; интегрисање знања из матичне дисциплине и других научних дисциплина од значаја за физичко васпитање и спорт; саопштавање знања на кохерентан и логичан начин; познавање и разумевање домета научних истраживања у физичком васпитању и спорту, актуелних трендова и научних изазова; оспособљавање да се критички анализира постојећа пракса физичког васпитања и спорта; развијање ефективних наставних/тренажних програма заснованих на базичним принципима хуманог раста и развоја и актуелним научним сазнањима; овладавање напредним евалуационим процедурама у физичком васпитању и спорту; стицање знања и вештина које произилазе из изборног дела студијског програма; стицање напредне истраживачке компетенције у подручју физичког васпитања и спорта; усвајање високих професионалних стандарда и етике.

Лице које је завршило мастер академске студије на студијском програму Мастер професор физичког васпитања и спорта, израдило и одбранило завршни мастер рад, стиче академско звање Мастер професор физичког васпитања и спорта.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Курикулуми мастер академских студија на српском и енглеском језику (.PDF):

Курикулум мастер студија на српском језику

Курикулум мастер студија физичко васпитање, физичка активност и здрављефизичко васпитање, физичка активност и здравље

Curriculum of Master Academic Studies in English

Одлука извођачима наставе: Мастер професор физичког васпитања и спорта

Одлука извођачима наставе: Мастер студија физичко васпитање, физичка активност и здравље

ТЕРМИНИ ЗА ПРИЈАВУ ИСПИТА И ОВЕРУ СЕМЕСТРА ЗА 2022/2023. ГОДИНУ