МАС – студије

loader-icon

Назив студијског програма:
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ

Врста студијског програма / ниво студија:
Мастер академске студије / други ниво студија

Академски назив:
Мастер професор физичког васпитања и спорта

Трајање студијског програма / број бодова:
Једна година (два семестра) / 60 ЕСПБ

 

Стандард 2. Сврха студијског програма

Сврха студијског програма Мастер физичког васпитања и спорта, произилази из потребе друштва за високообразованим кадровима, оспособљеним за примену научних сазнања у пракси и допринос научној мисли.

Физичко васпитање представља основу за целоживотно бављење физичком активношћу што је важна одлика здравог начина живота. Подршка едукацији високообразованих кадрова из подручја физичког васпитања и спорта јесте у функцији квалитета образовања и унапређења јавног здравља.

Спорт је такође сектор од виталног друштвеног интереса, јер осим користи по појединца, спорт може вишеструко допринети благостању и развоју друштва у целини. Да би спорт оправдао друштвена очекивања неопходно је ојачати кадровске потенцијале.

 

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Студијски програм Мастер професор физичког васпитања и спорта има за циљ формирање компетентног и самосталног стручњака, у складу са савременим трендовима образовања у свету, уз уважавање захтева везаних за процесе на којима се савремено школовање заснива. Циљеви студијског програма произилазе из нормативних и законских аката Републике Србије. Произилазе из потреба за школовањем кадрова у области образовања и спорта на вишем нивоу, а у складу са достигнућима науке и струке у земљи и иностранству. Циљ студијског програма је у функцији обезбеђивања научног и стручног кадра у области физичког васпитања и спорта.

Студијски програм има следеће циљеве:

 • постизање одговарајућих компетенција и академских знања у области физичког васпитања и спорта;
 • формирање високо-образованог експертског кадра који влада специјализованим знањима из подручја физичког васпитања и спорта на напредном нивоу, тј. познаје и разуме најновије теорије, тумачења, методе и технике;
 • оспособљавање студената да критички примењују и интерпретирају најновија достигнућа теорије и праксе физичког васпитања и спорта;
 • развиjање аналитичког мишљења и способности разумевања и решавања проблема у области физичког васпитања и спорта, што укључуjе такође и формирање свести о неопходности перманентног образовања, нужног за ефикасно деловање у динамичном и променљивом окружењу;
 • стицање потребних методолошких знања за самостално истраживање и интерпретацију резултата на напредном нивоу;
 • да омогући студентима да задовоље специфичне образовне потребе кроз реализацију изборног дела студијског програма;
 • оспособљавање студената за самосталну израду завршног рада, као самосталног и оригиналног, мада ограниченог доприноса научном сазнању у области физичког васпитања и спорта;
 • оспособљавање студената за тимски рад и комуникацију са стручњацима других профила на подручју физичког васпитања и спорта;
 • припрема студената за даљи професионални развој и наставак трећег циклуса високог образовања (докторске студије).

Циљеви програма су усклађени са комптенцијама стеченим на Основним академским студијама.

Програм има за циљ да се студенти образују у складу са интердисциплинарношћу струке што омогућава успешно повезивање знања из различитих образовних подручја. Реализација програма омогућава студентима да овладају теоријским и практичним знањима на основу непосредног ангажовања. Циљ програма је и стицање неопходног степена опште културе која је неопходна за њихову професионалну делатност.

Стандард 4. Компетенције дипломираних студената

Савладавањем програма мастер академских студија физичког васпитања и спорта, студенти стичу генеричке и специфичне компетенције неопходне за комплексне професионалне задатке у физичком васпитању и спорту, за учешће у научноистраживачком раду и даље учење и образовање.

Опште компетенције: напредна знања из струке; способност анализе и синтезе, способност учења; способност примене знања у пракси; усмена и писмена комуникација на српском језику; вештине информационог менаџмента; способност за самосталан рад; познавање енглеског језика (стручни дискурс); способност тимског рада; способност ефективне комуникације са стручњацима других профила; способност рефлексивне праксе; интерперсоналне вештине.

Специфичне компетенције: примена стечених проширених и продубљених знања из физичког васпитања и спорта; интегрисање знања из матичне дисциплине и других научних дисциплина од значаја за физичко васпитање и спорт; саопштавање знања на кохерентан и логичан начин; познавање и разумевање домета научних истраживања у физичком васпитању и спорту, актуелних трендова и научних изазова; способност да се критички анализира постојећа пракса физичког васпитања и спорта; оспособљеност за развијање ефективних наставних/тренажних програма заснованих на базичним принципима хуманог раста и развоја и актуелним научним сазнањима.

Исходи учења: дијагностиковање антрополошког статуса; дизајнирање, праћење и вредновање ефеката кинезиолошких програма; анализа постојеће праксе физичког васпитања и спорта; селекција и коришћење стручних и научних информација, учествују у изради стручних и научних радова.

Назив студијског програма:
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И ЗДРАВЉЕ

Врста студијског програма / ниво студија:
Мастер академске студије / други ниво студија

Академски назив:
Мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије

Трајање студијског програма / број бодова:
Једна година (два семестра) / 61 ЕСПБ

 

Стандард 2. Сврха студијског програма

Сврха студијског програма Мастер академских студија, Физичко васпитање, физичка активност и здравље, усклађена је са основним задацима и циљевима Факултета спорта и физичког васпитања.

Систематском и планском наставом обезбеђују се  квалитетна, савремена, специјална научна, стручна и апликативна знања и вештине из области физичког васпитања, физичке активности и здравља. Ефикасна реализација планиране наставе, усмерена је на стицање специфичних знања и вештина неопходних за професионални рад и развој мастер професора физичког васпитања и кинезитерапије.

Ова знања су мастер професорима неопходна за компетентно професионално ангажовање:

 • у планирању и реализовању наставе физичког васпитања у школским установама;
 • у планирању и реализовању планова вежбања и тренирања ради здравља;
 • у планирању и реализовању физичких активности у организацијама које користе физичке активности за остваривање својих делатности;
 • у реализацији рада са лицима којима је потребно адаптивно вежбање.

Сврха студијског програма је:

 • да мастер професори физичког васпитања и кинезитерапије буду образовани и компетентни за самостално обављање послова у области физичког васпитања, рекреације, корективног вежбања и здравља;
 • да самостално или под менторством учествују у реализацији пројеката научних и стручних истраживања у научно-образовној области, као и у другим пројектима у којима су предмет истраживања физичке активности и здравље;

да буду оспособљени за рад на свом индивидуалном усавршавању, што обухвата и могућност индивидуалног образовања уписивањем на докторске студије и стицање академског звања доктора наука физичког васпитања, спорта и кинезитерапије.

 

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма Мастер академских студија, физичко васпитање, физичка активност и здравље омогућавају постизање конкретних компетенција. Они, укључују развој стваралачких способности и овладавање различитим практичним вештинама, које су неопходне за обављање професионалног рада, пре свега у физичком васпитању, рекреацији и кинезитерпији.

Циљеви програма су усклађени са комптенцијама стеченим на Основним академским студијама. Усклађени су са основним задацима и циљевима Факултета.

Циљеви су формулисани на следећи начин:

 • интегрисање знања о физичком васпитању, физичкој активности и здрављу,
 • формирање адекватне базе знања, као основе за упис на докторске студије у научној области  физичко васпитање и спорт,
 • оспособљавање за анализу и коришћење резултата научних истраживања, као и за укључивање у пројекте у области физичког васпитања, рекреације, кинезитерапије и здравља,
 • оспособљавање за примену знања, способности и вештина у пракси физичког васпитања, физичког вежбања и кинезитерапије,

изградити основу за перманентно научно, професионално и стручно образовање, омогућавање студентима да овладају садржајима предмета, како би успешно израдили мастер рад.

 

Стандард 4. Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма мастер академских студија студент стиче опште способности:

 • анализе и синтезе, као и предикцију различитих решења конкретних питања и последице тих решења;
 • овладавања различитим начинима истраживања и процесима који су везани за истраживања;
 • критичког и самокритичког приступа проблему и примени знања у пракси;
 • успостављања комуникације са локалним и ширим социјалним окружењем,
 • професионалне етике.

Студент који савлада студијски програм Мастер академских студија, физичко васпитање, физичка активност и здравље, стиче предметно-специфичне способности:

 • познавања и размевања физичког васпитања, физичке активности и здравља,
 • решавања конкретних проблема у области физичког васпитања, рекреације и кинезитерапије уз коришћење одговарајућих поступака,
 • повезивања основних знања из различитих области и могућност њихове примене,
 • праћења и примене новина у области физичко васпитање, рекреација и кинезитерапија,
 • развоја конкретних вештина неопходних у стручном раду у настави физичког васпитања, применифизичке активности ради здрављаиу корективне сврхе,
 • коришћења информационо-комуникационих технологија при овладавању знањима.

Завршетком студијског програма Мастер академских студија, физичко васпитање, физичка активност здравље, студент стиче компетенције мастера физичког васпитања и кинезитерапије за:

 • примену знања, умења, вештина, организацију и стручни рад:
 • у настави физичког васпитања у осмогодишњим и средњим школама;
 • у конципирању, управљању и надзору фитнес програма за децу, одрасле, старе и специјалне популације људи;
 • у кинезитерапији посебних категорија људи и деце;
 • повезивање основних знања и коришћење резултата истраживања у развоју научних и стручних достигнућа,
 • решавање проблема кроз примену научних метода и поступака у физичком васпитању, рекреацији и корективном вежбању;
 • наставак образовања на докторским студијама,
 • коришћење научних информација на трећем нивоу студија.