ЛЕТЊЕ АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ – НА ВОДИ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ЛЕТЊЕ АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ – НА ВОДИ
Наставник/наставници: Проф. др Милан Цветковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ предмета је да изложено градиво, његова провера у пракси и перманентна консултација стручне литературе код студената створи јасну слику о значају летњих активности у природи на и у води.

Исход предмета

Исход предмета је практично оспособљавање студената, као будућих професора спорта и физичког васпитања, да самостално и креативно реализују наставу летњег логоровања са посебним акцентом на активности на и у води.

Садржај предмета

Теоријска настава

Упознавање са конкретним локацијама за извођење активности у природи на и у води. Упознавање са  личном и колективном опремом потребном за безбедан боравак у природи током активности на и у води. Упознавање са основама метеорологије. Усвајање знања о логоровању (камповању) поред водених површина; врстама и подели кампова у односу на садржаје и локације; оптималним факторима у избору локације за наставно камповање; планирању, организацији и избору тима за логоровање. Усвајање знања о избору терена за наставни камп поред водене површине и подели кампа на зоне.

Практична настава

Овладавање активностима на води без реквизита: примењено пливање, пливање у отежаним условима, дужинско пливање, припрема терена за обуку пливања на отвореном простору, спасилачке активности, скокови у воду, игре на води без реквизита. Овладавање активностима на води са реквизитима: игре на води са реквизитима, примењено веслање у народним и туристичким пловилима, веслање галије, кануа и кајака. Овладавање основама наутике: сплаварење и вожња чамца на брзим водама (рафтинг). Овладавање активностима под водом: роњење на дах (са и без основне опреме за роњење), основе роњења са боцом и ронилачком опремом. Упознавање са основама спортског риболова.Овладавање пружањем прве помоћи.

Литература

Обавезна литература:

Цветковић, М. (2012). Активности у природи. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања.
(IV поглавље – Активности на и у води)

1)      Препоручена литература:

2)      Robinson, J. (2003). See kayaking illustrated: A visual guide to better paddling. Camden, ME: Ragged Mountain Press.

3)      Westwood, A. (2007). Canoeing: The essential skills and safety. Beachburg, Ontario: The Heliconia Press.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, практични колоквијуми, писмена провера знања, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 15 Писмени испит 30
Практична настава 15  
Колоквијуми 30
Семинари 10