ЛЕТЊЕ АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ – НА КОПНУ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ЛЕТЊЕ АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ – НА КОПНУ
Наставник/наставници: Проф. др Милан Цветковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ предмета је да изложено градиво, његова провера у пракси и перманентна консултација стручне литературе код студената створи јасну слику о значају летњих активности у природи на копну.

Исход предмета

Исход предмета је практично оспособљавање студената, као будућих професора спорта и физичког васпитања, да самостално и креативно реализују наставу летњег логоровања, са посебним акцентом на активности на копну.

Садржај предмета

Теоријска настава

Разумевање значаја извођења излета, похода, логоровања, оријентационих такмичења и осталих садржаја током летњих активности на копну. Упознавање са конкретним локацијама на нашим просторима погодним за извођење активности у природи на копну. Упознавање са личном и колективном опремом потребном за безбедан боравак у природи. Упознавање са оптималном техником кретања на терену; опасностима у природи; исхраном и ноћењем у природи. Сналажење у природи помоћу импровизованих и стандардних средстава, појава и објеката. Упознавање са основама метеорологије. Усвајање знања о логоровању (камповању) као виду боравка у природи.

Практична настава

Упознавање са основним правилима кретања у природи. Упознавање са примерима теренских игара на излетима и логоровањима; применом ватре у природи и врстама ложишта; шатором, као основном стамбеном јединицом потребном за боравак у природи; импровизованим објектима и патентима у природи; коришћењем ножа и пионирског алата у природи. Упознавање са садржајима у основном програму наставног камповања; јутарњим вежбањем; такмичењима спортско-рекреативног карактера на логоровању; вечерњим програмима на логоровањима; заједничким окупљањима (зборовима) у функцији организовања, информација и провера.

Литература

Обавезна литература

1)      Цветковић, М. (2012). Активности у природи. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања. (III поглавље – Активности на копну)

1)      Препоручена литература

2)      Redmond, K., Foran, A. & Dwyer, S. (2010). Quality lessons plans for outdoor education.Champaign, IL: Human Kinetics.

3)      Танасић, Р. (2012). Опстанак – приручник за преживљавање у природи. Нови Сад: Покрет горана Новог Сад; Сремски Карловци: Каирос.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, практични колоквијуми, писмена провера знања, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 15 Писмени испит 30
Практична настава 15  
Колоквијуми 30
Семинари 10