Квалитет

На основу развојне визије, руководство ФСФВ је утврдило Стратегију обезбеђења квалитета у свим процесима рада, са посебним нагласком на квалитет наставног процеса, управљања високошколском установом, ненаставних активности као и услова рада и студирања, која је доступна јавности.

У процес креирања стратегије обезбеђења квалитета, ФСФВ укључује представнике студената и чланове друштвене заједнице као чланове Комисије за квалитет и самовредновање односно Одбора за квалитет и самовредновање.

Комисију за квалитет и самовредновање образују следећи чланови: представник руководства за квалитет (председник Комисије), представник наставника, представник сарадника и ненаставног особља, представник студената (студент продекан/представник студентског парламента) и секретар Комисије.

Колегијум Факултета после сваког семестра, у поступку самовредновања оцењује квалитет процеса рада, а посебно наставног процеса (узимајући у обзир и оцене из анкете студената). О самовредновању се сачињавају извештаји, које разматра Комисија за квалитет и самовредновање и са предлозима за унапређење упућује Наставно-научном већу факултета на усвајање.

Студенти свих година, при крају семестра, за сваки предмет, оцењују квалитет наставе и извођача (наставника и сарадника). Оцењивање се врши систематски, електронским путем у рачунарској учионици Факултета.

Самовредновање студијских програма је у „Извештају о самовредновању и оцењивању квалитета“ заступљено у мери која обухвата курикулуме, структуру студијских програма, ресурсе.

Факултет је своју политику о уџбеницима (планирање, обезбеђење, издавање и др.) дефинисао Правилником о уџбеницима и Правилником о издавачкој делатности.

 

Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет

Листа чланова Одбора за квалитет

Стратегија обезбеђења квалитета

Систем квалитета