КОШАРКА

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: КОШАРКА
Наставник/наставници: Доц. др Младен Микић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Намена и циљ предмета је да се студенти упознају са основама кошаркашке технике, тактике и актуелним службеним правилима игре и да се омогући њихово савладавање како би касније могли да се примене у пракси.

Исход предмета

Студент који успешно реализује све предметне обавезе биће оспособљен да познаје и разуме кошаркашка службена правила игре, да врши обучавање кошаркашких активности (техничко-тактичких елеменанта и акционих целина) са аспекта примене свих релевантних методичких законитости и принципа, да познаје основе индивидуалне, групне и колективне тактике одбране, напада и транзиције у кошарци.

Садржај предмета

Теоријска настава

Дефиниција основних појмова везаних за технику, тактику и службена правила игре; Редослед обучавања техничко-тактичких елемената кошарке; Историјат кошарке и службена правила игре; Основни ставови у кошарци у одбрани и нападу; Шут једном руком изнад главе са места шака иза лопте, продор, финта продора; Пивотирање и заустављање,

Скок-шут, финта шута и акционе целине које завршавају скок-шутем и продором након финте шута; Дриблинг и вођење лопте; Повезивање дриблинга и вођења са претходно усвојеним активностима; Хорог-шут и повезивање са осталим елементима; Индивидуална одбрана у ситуацији 1:1; Техничко-тактички елементи неопходни за сарадњу играча; Основе колективне тактике кошарке; Колективна тактика кошарке у одбрани; Колективна тактика кошарке у нападу.

Практична настава

Игра на два коша и Основни ставови у кошарци у одбрани и нападу; Шут једном руком изнад главе са мест, продор, финта продора; Пивотирање и заустављање и увежбавање пређених активности; Скок-шут, финта шута, и акционе целине које завршавају скок-шутем и продором након финте шута; Дриблинг и вођење лопте; Акционе целине које се завршавају скок-шутем након вођења и дрибинга; Акционе целине које се завршавају продором након вођења и дрибинга; Увежбавање; Хорог – шут и повезивање са осталим елементима; Индивидуална одбрана у ситуацији 1:1; Увежбавање активности неопходних за игру 1:1; Хватање и додавање лопте, Хватање лопте која се одбија од коша и повезивање са елементима који им у игри претходе(заграђивање) и следе (додавање); Продор након хватања лопте са и без дриблинга.

Литература:

Обавезна литература:

1)      Каралејић М, и Јаковљевић С. (2001). ОСНОВЕ КОШАРКЕ,Факултет спорта и физичког васпитања, Београд.

Препоручена литература:

2)      Вучковић, И. (2011). Кошарка у настави физичког васпитања. Факултет физичког васпитања и спорта. Универзитет у Бања Луци

Службена правила кошарке (ФИБА), Кошаркашки савез Србије.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Практична настава 15 Писмени испит 40
Колоквијуми 35 Усмени испит 10