Кошарка

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: КОШАРКА / ОА22
Наставник/наставници: др Марко Стојновић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Намена и циљ предмета је да се студенти упознају са основама кошаркашке технике, тактике и актуелним службеним правилима игре и да се омогући њихово савладавање како би касније могли да се примене у пракси.

Исход предмета

Студент који успешно реализује све предметне обавезе биће оспособљен да познаје и разуме кошаркашка службена правила игре, да познаје и разуме значај службених правила игре за обучавање и усавршавање кошаркашких активности, да врши обучавање кошаркашких активности (техничко-тактичких елеменанта и акционих целина) са аспекта примене свих релевантних методичких законитости и принципа, да познаје основе индивидуалне, групне и колективне тактике одбране, напада и транзиције у кошарци.

Садржај предмета

Теоријска настава

Дефиниција основних појмова везаних за технику, тактику и службена правила игре, Редослед обучавања техничко- тактичких елемената кошарке, Историјат кошарке и службена правила игре, Основни ставови у кошарци (у одбрани и нападу), Шут једном руком изнад главе са места шака иза лопте, продор, финта продора, Пивотирање и заустављање, Скок-шут, финта шута и акционе целине које завршавају скок-шутем и продором након финте шута (пивот – скок-шут, финта продора – скок-шут, финта шута – продор…), Дриблинг и вођење лопте, Повезивање дриблинга и вођења са претходно усвојеним активностима (реализација продором или скок-шутем), Хорог-шут и повезивање са осталим елементима, Индивидуална одбрана (у ситуацији 1:1), Техничко-тактички елементи неопходни за сарадњу играча (Хватање и додавање, Продор након хватања лопте са и без дриблинга, демаркирање, блокаде и одбрана од блокада), Основе колективне тактике кошарке, Колективна тактика кошарке у одбрани (позициона и транзициона игра), Колективна тактика кошарке у нападу (позициона и транзициона игра).

Практична настава

Игра на два коша и Основни ставови у кошарци (у одбрани и нападу), Шут једном руком изнад главе са места шака иза лопте, продор, финта продора, Пивотирање и заустављање и увежбавање пређених активности, 4. Недеља – Скок-шут, финта шута, и акционе целине које завршавају скок-шутем и продором након финте шута (пивот – скок-шут, финта продора – скок-шут, финта шута – продор…), Дриблинг и вођење лопте, Акционе целине које се завршавају скок-шутем након вођења и дрибинга, Акционе целине које се завршавају продором након вођења и дрибинга, Увежбавање, Хорог – шут и повезивање са осталим елементима, Индивидуална одбрана (у ситуацији 1:1), Увежбавање активности неопходних за игру 1:1, Хватање и додавање лопте, Хватање лопте која се одбија од коша и повезивање са елементима који им у игри претходе(заграђивање) и следе (додавање), Продор након хватања лопте са и без дриблинга.

Литература

1)      Каралејић М, и Јаковљевић С.(2001): ОСНОВЕ КОШАРКЕ,Факултет спорта и физичког васпитања, Београд.

2)      Вучковић, И. (2011)- Кошарка у настави физичког васпитања. Факултет физичког васпитања и спорта. Универзитет у Бања Луци

3)      3. Службена правила кошарке (ФИБА), Кошаркашки савез Србије.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 15 писмени испит 30
практична настава 15 усмени испт  
колоквијум-и 40    
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата