KОМУНИКАЦИОНЕ ВЕШТИНЕ У ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: KОМУНИКАЦИОНЕ ВЕШТИНЕ У ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ
Наставник/наставници: Проф. др Маја Батез
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета је побољшати наставничке способности, тј., карактеристична понашања током држања наставе унапређујући директну комуникацију са ученицима и свим другим субјектима – праћењем променљивих обележја појединца у сврху оптималног учења и напредовања наставника и ученика.
Исход предмета

Студент који успешно реализује све предметне обавезе биће оспособљен да дефинише и демонстрира адекватне облике понашања током наставе, води дијалог и унапреди инструкције коришћењем променљивих параметара личности, идентификује план за унапређење опажања током наставе, наведе када и где је потребно развити наставну екпертизу и разуме зашто је континуирано учење важно кроз аспект комуникационих компетенција.

Садржај предмета

Теоријска настава

Како комуницирати, сарадња ученик – наставник, Комуникација између наставника и ученика, Посматрање ради увида у вештину и изградња самопоуздања, Понашања приликом држања наставе, наставник – ученик, Посматрање присуства вештина и самопоуздања, Стратегије за унапређење комуникације у настави, Ефикасни и искусни наставници, добри комуникатори, О наставницима експертима, Активности за усвршавање комуникационих вештина, Промишљање, самооцењивање, позитивне промене, Комуницирање ради учења и напредовања, Портфолији, вештина комуникације, Целоживотно учење, Сарадња, комуникација, посегнути даље због боље сарадње, Професионализам, Комуникације за потребе запошљавања.

Литература:

Обавезна литература:

Петровић, С.Д. (2019). Умешност комуницирања. Clio.

1)      Препоручена литература:

Lehman, C.M., & DuFrene, D.D. (2015). Poslovna komunikacija. Data Status

Thomas, K.T., Lee, A.M., & Thomas J.R. (2008). Metode fizičkog vaspitanja za nastavnike u osnovnoj školi. Data Status.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 0
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 20 Усмени испит 30
Колоквијуми (4) 50