КИНЕЗИТЕРАПИЈА РАСТА И РАЗВОЈА

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: КИНЕЗИТЕРАПИЈА РАСТА И РАЗВОЈА
Наставник/наставници: Доц. др Тијана Шћепановић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ предмета је да код студената развије схватање свеукупног појма и значаја превентивне кинезитерапије као основне форме примене покрета у предупређивању настанка и развоја лошег држања тела код деце предшколског узраста, разумевање и савладавање основних развојних аспеката моторичког понашања деце предшколског узраста, те принципе кретања и стабилности који утичу на локомоторику у раном детињству, с циљем да их касније могу применити у пракси.

Исход предмета

Студент који је успешно реализује све предметне обавезе, биће оспособљен да познаје и вреднује намену превентивне кинезитерапије и реализује њене задатке са децом предшколског узраста, да планира и реализује основне форме покрета у превенцији и корекцији лошег држања тела и телесних деформитета деце предшколског узраста, да детектује лоше држање тела и да ради на корекцији постуралног статуса.

Садржај предмета

Теоријска настава

Теорије развоја моторике, терминологија, развојне промене, принципи кретања и стабилности, физички раст и развој, пренатални развој, постнатални развој, најранији моторички развој, раст и развој кроз пет развојних области, развојна кашњења и поремећаји, улога родитеља у развоју моторике детета, основни програми развојних вештина, значај правилног локомоторичког развоја  у превенцији постуралних поремећаја, значај пузања за превенцију постуралних поремећаја, значај и примена елементарних игара у превенцији постуралних поремећаја, значај и улога примене полигона у развоју моторике и превенцији настанка постуралних поремећаја, примена различитих реквизита у вежбама за превенцију настанка постуралних поремећаја, мануелне вештине, развој перцепције простора, кретања и кинестетичког осећаја.

Практична настава

Симулација развојних фаза кретања одојчета, припрема за пузање, елементарни облици кретања за децу узраста од 2 до 6 година, имитација кретања животиња, вежбе родитељ-дете, за узраст од 1 до 3 године, вежбе лоптом за децу узраста од 8 месеци до 6 година, вежбе обликовања за децу узраста од 2 до 6 година, вежбе са еластичном траком, вежбе са медицинкама и тегићима, игре и вежбе за превенцију деформитета грудног коша, примена елементарних игара за развој координације, прецизности и флексибилности, примена елементарних игара за развој снаге постуралних мишића, примери полигона за стимулацију и развој основних облика кретања, полигони за развој снаге постуралних мишића, координације, флексибилности, прецизности и окретности.

Литература:

Обавезна литература:

Живковић, Д. (2009). Основе кинезиологије са елементима клиничке кинезиологије. Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу.

Препоручена литература:

Solberg, G. (2008). Postural disorders and musculoskeletal dysfunction: diagnosis, prevention and treatment. Elsevier Health Sciences

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, тестови, семинарски радови, консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Теоријска предавања и вежбе 20 Усмени испит 40
Колоквијуми 40