Кинезитерапија

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: КИНЕЗИТЕРАПИЈА / ОА15
Наставник/наставници: др Бранка Протић – Гава
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Намена и циљ предмета је да код студената развије схватање свеукупног појма и значаја кинезитерапије као основне форме примене покрета у превенцији и корекцији лошег држања тела и деформитета, омогући савладавање основних појмова, принципа, средстава и метода, њихових особина и задатака, са циљем да их касније могу применити у пракси.

Исход предмета

Студент који успешно испуни све предметне обавезе, биће оспособљен да познаје и вреднује намену кинезитерапије и реализује њене задатке у предшколској установи, основној и средњој школи, да планира и реализује основне форме покрета у превенцији и корекцији лошег држања тела и телесних деформитета код деце у предшколској установи, основној и средњој школи, да детектује лоше држање тела и да ради на корекцији постуралног статуса.

Садржај предмета

Теоријска настава

Основе кинезитерапије, биомеханичке основе кинезитерапије, терминологија покрета и кретања, анатомске структуре у функцији покрета, оцењивање функције локомоторног апарата, мануелни мишићни тест, обим покрета у зглобовима, принципи, средства и помоћна средства кинезитерапије, вежба као основно средство кинезитерапије, дозирање у кинезитерапији, методе примене превентивно-корективних вежби у кинезитерапији, почетни ставови и положаји, држање тела (периоди развоја и етиологија настанка неправилног држања тела), анатомија кичменог стуба, процена телесног статуса доњих екстремитета, клинички лист, механика кичменог стуба, деформитети: кифоза, округла леђа, лордоза, кифо-лордоза, деформитети кичменог стуба: равна леђа, издубљена леђа, неправилно држање главе: померена напред, криви врат, деформитети кичменог стуба: сколиоза, механика грудног коша и деформитети рамено-лопатичне регије: криласте лопатице, деформитети грудног коша: издубљене, испупчене и равне груди, механика зглоба колена и деформитети: „Х“ ноге, „О“ ноге, сабљасте ноге, механика стопала и деформитети: равно стопало, издубљено стопало, расплинуто стопало.

Практична настава

Терминологија покрета и кретања, мишићна функција, почетни ставови и положаји, мишићна анализа основних ставова и покрета, мишићна анализа основних ставова и покрета, мануелни мишићни тест, мерење обима покрета у зглобовима, држање тела и процена телесног статуса, кифоза, лордоза, кифо-лордоза, равна леђа, издубљена леђа, сколиоза, деформитети грудног коша, деформитети колена, деформитети стопала.

Литература

1)      Протић – Гава, Б., Шћепановић, Т. (2018). Основе кинезитерапије и примењена корективна гимнастика. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Новом Саду.

2)      Живковић, Д. (2009). Основе кинезиологије са елементима клиничке кинезиологије. Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу.

3)      Јововић, В. (2008). Корективна гимнастика са кинезитерапијом. Никшић: Филозофски факултет, Студијски програм физичко васпитање и спорт.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, тестови, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 10
колоквијуми 30 усмени испт 40
похађање наставе 10 тест  
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата