ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Наставник/наставници: Проф. др Сергеј Остојић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Упознавање студената са концептом јавног здравља заснованог на доказима.

Исход предмета

После завршетка овог студијског програма студенти треба да буду у стању да препознају факторе ризика за јавно здравље становништва и да имплементирају приступе здравих начина понашања на унапређење здравља и спречавање најчешћих болести савремене популације.

Садржај предмета

Теоријска настава

●        Теоријска настава предмета јавно здравље обухватаће следеће јединице: Јавно здравље – популациони приступ, незаразне болести и јавно здравње, заразне болести и јавно здравље, заштита животне средине и безбедност, храна као фактор јавног здравља, физичка активност као фактор јавног здравља, ризична понашања и јавно здравље, лична и колективна хигијена.

Практична настава

●        Кроз практичну наставу тежиђе се примењивању знања из теоријских предавања у свакоднени живот. Јавно здравље представља широко поље за деловање, те ће паркична настава пратити следеће садржаје: практичне мотоде превенције од заразних болести, практичне мотеде превенције од незаразних болести, предлог аеробног вежбања у превенцији здравља, тренинг снаге у мисији унапређења јавног здравља, примери личне и колективне хигијене – практичне методе.

Литература

Обавезна литература:

Ropac, D., & Jurčev Savičević, A. (2015). Javno zdravstvo. D. Puntarić (Ed.). Medicinska naklada.

Препоручена литература:

1)      Riegelman, R. K., & Kirkwood, B. (2015). Public health 101: Healthy people–healthy populations. Jones & Bartlett Publishers.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 20 Усмени испит 40
Семинарски рад 10    
Колоквијум 30