ИСТРАЖИВАЧКЕ МЕТОДЕ У СПОРТУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ИСТРАЖИВАЧКЕ МЕТОДЕ У СПОРТУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ
Наставник/наставници: Проф. др Патрик Дрид
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема
Циљ предмета

Упознавање са научноистраживачким процесом, основама истраживачких нацрта и научноистраживачког рада у кинезиологији, информатиком и рачунарством у кинезиологији (Wиндоwс, Интернет, библиографске базе података). Упознавање са планским прикупљања података (мерење, оцењивање и експеримент). Разумевање методолошке и истраживачке литературе у области кинезиологије, односно физичке културе и антрополошких дисциплина, критички оцењвање резултата одговарајућих истраживања, као и да се оспособе да на савремени начин прикупљају грађу за своје истраживачке радове (семинарске, испитне, дипломске и научне чланке) и на одговарајући начин их публикују. Писање научноистраживачких радова за часописе и припремање презентације радова за јавне скупове (Wорд, Поwер Поинт), уз сва потребна правила и стандарде (АПА стандард).

Исход предмета

Студент треба да је оспобљен да самостално планира и приојектује научноистраживачки процес; да прати изворе и упозна врсте информација везаних за предмет научноистраживачког рада; да овлада информатичким техникама прикупљања и организовања информација; да овлада техникама писања, форматирања и презентације научноистраживачког рада; да савлада основне технике публиковања научноистраживачког рада.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

Научноистраживачки процес: Карактеристике научног истраживања, Ненаучне и научне методе решавања истраживачких проблема, Ентитети, мерни инструменти, мерне скале и варијабле, Ток научноистраживачког процеса, Врсте истраживања, Типови истраживања, Истраживачки нацрт, Прикупљање информација и грађе за научно истраживање, Етичка питања током истраживачког процеса. Статистички концепти научног истраживања у кинезиологији. Теорија мерења у кинезиологији: Увод у општу теорију кинезиолошких мерења, Методолошки и организацијски проблеми при планирању, мерења и тестирања, метријске карактеристике моторичких мерних инструмената, начин регистрације резултата мерења композитним моторичким мерним инструментом. Писање истраживачких извештаја у кинезиологији: Врсте истраживачких извештаја, Цитирање и навођење извора по АПА стандарду, Захтеви и стандарди за израду пројеката и радова (семинарски, дипломски), Захтеви и стандарди за израду чланака за стручне и научне часописе, Захтеви и стандарди за израду усмених и постер излагања, Критеријуми за оцењивање истраживачких радова и чланака.

Практична настава

Организовање и приказивање података; Унос и обрада текста (форматирање документа и текста; рад са табелама; рад са графиконима и графичким елементима); Концепт и израда презентације рада; Основе рада са унакрсним табелама ( унос података; основе прерачунавања путем формула; графички приказ података); Појам базе података и информационих система (структура; врсте; примена у спорту).

Литература

Обавезна литература

Бала, Г. (2007). Дизајнирање истраживања у кинезиологији. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања.

Препоручена литература

Бала, Г. , Крнета, Ж. (2007). Примена елементарних статистичких метода у кинезиологији. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања.

Бала, Г., Стојановић, М., Стојановић, М. (2007). Меренје и дефинисање моторичких способности деце. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 5 Писмени испит 60
Практична настава 5    
Колоквијуми 30